Sunday, 25 December 2011

Christmas in our hearts

Bolom Nwel pe desann lor baz :-) Merry Christmas to you all.
On this Christmas day, many will rejoice but some are crying...
for the lost job that they have just been made aware of, for the unpaid bonus that they have been struggling for, for the not too good health, for lost parents, for this gift that is too expensive for thy child, for love that's been lost.... May we live in a world of justice so that we may live the joy of Christmas.

Special thoughts to those who follow this blog, our dear ones who are far away from the sunshine and this land.. you remain in our hearts and are remembered here. Dear kelly, Roody , Michaella, Filou, Fidy, Tim and friends, Merry Christmas to you ... keep smiling. !

For you and for the world, enjoy the last video clip recorded Rudolph the red nosed reindeer - Ridolf ti enn serf nene rouz, directed by Sanjay Ghoorah, a production of the MBC-TV. Well done Sanjay&team !

Thursday, 22 December 2011

Magic Christmas Tree project

Le 15 Decembre, nous étions à Phoenix Les Halles avec le Rotary club de Phoenix et tous les artistes pour le lever de fonds qui dotera une salle de l'hopital de Candos de facilités pour les enfants thallasémiques.

Il y avait ce soir la un souffle tres special, une energie transmis par des createurs divers, chacun dans leur domaine respectifs, à la cuisine, la peinture, la couture, le design, la sculpture, etc, Un Noel a la Mauricienne. Magique!
Quelques uns des 32 artistes presents - vincent montocchio, geetanjali pyndiah, gerard foy, billy ng ... dansent sur 'ti Marmit"
Toute l'equipe d'ABAIM merci à Nitish pour les photos. Rendez-vous demain pour un autre concert, devant la State Bank de Port Louis à 11h30.

Friday, 9 December 2011

KOFRE CD-DVD FINN PARE POU LARGE !!!

Sa ki apel ti enn semenn mouvmante dan ABAIM sa ! Depi Lindi, Tiery depi lazans ToolBox, Chantal ek Linda depi Sant ABAIM, pe galoupe pou ki nou Kofre pare.. ti mama al sers livrezon kot IPC - linprimri, apre al kot MASA pou met ologram, debous Port Louis pou lasansir, remont dan ABAIM pou dedikass, retourn Port Louis pou lanbalaz danlamanyer. Foufff.. sa trio la finn perdi inpe pwa avek tou sa legzerzis la!

Lindi 6er30 tanto..nou pe atann. Anfin, Tiery amenn nou zafer so-so.
Zoli sourir satisfaksyon depi Chantal ki ti pe atann sa depi gramatin.
Seans dedikass kapav koumanse. Allenson, Anais e Priyanka(alias Baba)pran travay la oserye alor ki Jefferson(kasyet an parti) pe badine avek bann dekoup depi poset.
Lor sann latab la, Avathéa ki responsab lekip kontrol bann nimero alor ki Shawn, Joanna
e Shirley pe konsantre.
mmm..Dapre lord Shirley finn swazir sa rob larkansiel la, expre.
Ti Moumoune e Georgina pe met zot serye, pe apresye sa sware dedikass la net.

Normalman dan Lindi ena repet, me pesonn pa finn tro sagrin mem si pa finn fer lamizik sa swar la. Mardi ousi ti mem repetision e mem Merkredi nou ti zwenn. Sann fwa la li ti pou repete mem pou fet salam Omboudsperson. Sa ki ti enn xtra fet mo dir ou. Mo rakont zot plitar.

Monday, 5 December 2011

Wednesday, 30 November 2011

Order your COpy Now !


Album 'Enn nwel larkansiel' ti enn gran sikse lane pase . Sa lane la, nou ena gran plezir propoz bann amoure lamizik, enn version DVD sa album la. Antretan, nou finn fer klip 'rouz ble zonn ver'. Alor, tou sitwayin repiblik Moris pou ousi kontan retrouv sa kouma enn bonis lor la.

Ou pou rapel ki nou ti ena lobzektif pou mont enn repertwar nwel tipikman morisien par met dalamanier enn bann sante nwel ki zordi bann standar iniversel.

Anplis nou ti finn azout bann konpozision depi abaim mem. Seki ti plis kaptivan, labitid pa vantar, ti lantouzias nou group lamizik avek linosans bann lavwa zanfan lor bann vizaz kouler larkansiel.

Nou finn fer tousala avek bann ritm tropical nou lanvironnman kiltirel, avek bann kouler bien depi nou pei, avek lapor bann linstriman tradisionel e dan enn lanbians alafwa lazwa e rekeyman.

Sa album la dan so form CD ti pe gagn fin bann zoli zimaz nou pei. Avek led MBC, nou ti realiz enn program avek bann zoli klip. Avek koume Denis Essoo e Philippe de Magnée nou ti’ nn ousi realiz enn klip lor sante ‘alime tegn’ ki finn vinn enn gran sikse.

Avek lotorizasion MBC, nou pe met sa zoli realizasion la a dispozision piblik dan form enn DVD. Ou pou kapav gete e regete kantite fwa ou anvi: enn parti oumem ki pou defile divan ou lizie.

Dan so prezantasion, nou ena plezir ofer ou enn prodwi-kofre kot ou gagn enn cd odio, enn dvd klip e interviou e enn livre kopi sante dan lortograf kreol morisien. Ankor enn fwa, pakejing ki pou dan ou lame pou enn veritab plizir pou ou lizie e tou ou bann lezot sans. Nou bann kamarad lazans Toolbox ki’nn fer sa.

Alor, pa ezite, aste enn kofre-album pou ou, ou zanfan e lafami. Enn zoli lide kado nwel pou tou bann dimounn ou kontan ousi sa. Sirtou si zot pa Moris. Anplis, so pri zis Rs250. Album la pou disponib kot Sant Abaim, lekol Colonel Maingard, lari C. Maingard, Beau-Bassin e kot bann disker.

Mersi pou soutien ou kontinie donn nou group pou travay kiltirel ki nou pe fer.

Sunday, 27 November 2011

Bientot dans les bacs

Edition limitée - coffret de 2000 cd/dvd - incluant livret de textes, voilà ce que nous vous avons concoctés depuis quelques semaines. Un Noel typiquement Mauricien!

Wednesday, 5 October 2011

Laboutik an Tol ... Sin Pol

Pou Max, ki finn dimann nou kopi sa sante ki figir lor nou 1ye albem - Enn Lot Sezon(1992)

e enn lanrezistreman live lor Rekreasyon - 31 ti Parfin nou memwar ( 2009)

Laboutik an tol ( sante Patrimwann - enn sante pou larout - rakont enn vwayaz)

Mama travay Beletwal

Papa travay Samarel

Pa ti ena larzan ramase

Nou mars sime rel

Pou al Sebel

Kalson gouni palto trwa kar

Demi kastor lor mo latet

Kalson gouni palto trwa kar

Demi kastor lor mo latet

Ref. Laboutik an Tol Sin Pol

Laboutik anpier Sin Pier

Laboutik Konkret Laveret

Ler mazine gagn malad latet

Mama sarye mo ti frer

Papa sarye mo ti ser

Mwa, mo trenn mo p’ti lipie

Trin pase la nou fer salam


Diri disik disel savon

Pwason sale sa nou rasion

Delwil dile si kas reste

Enn kar petrol lalanp bobes.

Ref.


Mama mo soulie mord lipie

Papa mo fin vant kriye

Tifrer finn plin dan godi

La nou’arete pou nou manze

Katkat maniok dipin diper

Pima konfi bril mo labous

Larm dan lizye

Rod mo goble

Dilo disik mo’ape dans toupi.

Ref.

Saturday, 10 September 2011

Enn Ti Marmit fer so premye pa dan Liniversite

Ti ena enn ti Marmit,
Enn ti Kelly ti dans ladan
Li apiy ar so ABAIM
Alala, li rant liniverstite
Kelly, Kelly, Kelly pe vinn pli gran
Kelly, Kelly, Kelly pe viv enn gran sanzman,Depi 2-3 zour nou ti Kelly finn fer so lantre dan Liniversite Montpellier dan Lafrans, apre so bann liniversite ki li finn frekante dan Moris,- so fami, so kolez Ville Soeurs, ABAIM, Lpt, later mama Moris, bann vwazin, ler ki respire isi, zanimo dan laferm James ...eks

Leker gro, nou finn viv so depar kouma enn fami ki pe get so zanfan grandi, bat so prop lezel


Nou pou mank li. So sourir, so lantouzias, so limour intelizan, so gran kapasite amenn ban proze , tou tou tou seki fer ki li seki li ete, mem so gran seve ...
me nou telman kontan ki li pou aprann kitsoz ki pou fer li telman plezir ... ki pou ed li grandi...

Lor sa foto la, Kelly byin atansyone, pe partisip dan enn de-brifing avek bann mam legzekitif ABAIM.

Kelly, nou fyer to parkour. Parey kouma nou fyer tou bann zenn ti aBAIM ki finn gran, an douser, me pe asim bann responsabilite inkrwayab.

To finn toultan latet ot kouma to dir
Nou swet twa tou seki bon pou sa 3 banane dan LaFrans. Nou espere to kontinye fer zis seki bon - mem kan karay pou sofe laba, mem kan pou ena dekourazman, mem kan lavi pou inpe tris.


Manz ar li e rande-vou an 2013, si pa avan !

Nou kontan twa 444 !

Wednesday, 31 August 2011

PARE? PRE? DEGIZE...

Fet degizman tou kouler, tou kiltir, kat kwin lemond nou met an valer.
Preparasion top, dekorasion pwazon. Depi lavey enn ti group zenn pe prepare mem… A gos a drwat bann ti zom la fer tapaz ek met lame dan lapat. Lao anba bann mamzel la kase ranze, pou ki sant Abaim touye! Koudey sok, balon miltikolor, girland arzante, konfeti ek ankor plis kitsoz ki met ou dan enn lavayb extra. Sa party la finn organize pou met fin a vakans skoler deziem trimes bann zanfan Saturday Care. Kouma de trwa banane avan Abaim pe kontign swiv so koutim organiz bann ti sware degizman pou bann zanfan. Tou sa dan enn bi pou ki zot termin zot vakans lor enn bon not. DO RE MI FA SOL LA SI… hihi

Bann zenn komans fer zot lantre, tiouuuuuuu an plin liver saler monte, bann Bann zenn komans fer zot lantre, tiouuuuuuu an plin liver saler monte, bann degizman la topo net, peser, saser, zeb, cow boy, vanpir, prinses jasmine, inka, saz, vie gramer, kwizinie, monper, ti baba ek lezot ki extra zoli….

Fodre ti lor baz Abaim sa ler pou konpran sa lanbians la. Ep defile large, zakana zakana bebe a nou al zwe lamarel. me boul kaskot fer so lantre lerla ti mike aranz laronnn pou ki bann sapsiway rant dan lebin.
Eeeee bann ti manze la… Ti drese net ein.. ankor sa bann ti boulet la sa bann ti kroket la,
fer dilo vinn dan labous… seki rat sa perdi net

Waoh!!! Faraon ek taitienn pe fer konesans.Zi la bon?
Hmmmm Marou fini gayn so digizma pou lane prosenn...inpe kleopat non??

Saturday, 12 March 2011

Bonn fet Moris ! Istorik ! RBZV ti lor tou Radyo @ 11.55

Rouz Ble Zonn Ver.. Pavyon nou pei 4 Kouler . Lao Lao mo pou lev twa... Mo pe nomm sa lor mo loner.

Nou'nn viv enn moman rar,inoubliab, pri boner zordi - 11er55 pil !Tou Radio Moris... Tou senn radio finn zwe ROUZ BLE ZONN VER . MBC, Radio , Radio Plus, Top FM finn aroz Moris antye... e partou lor boul later.

Nou dir zot enn gran Mersi pou sa !

Friday, 11 March 2011

Rouz Ble Zonn Ver - Le Clip

Klip realize par la MBC - Sanjay Ghoorah - vizib lor :
http://www.youtube.com/watch?v=DXWaQE_GY_o


Pou Apresye... Pou Partaze....

Thursday, 10 March 2011

Preparasyon pou Klip Rouz Ble Zonn Ver

Nou less zot zet enn koudey lor latelye preparasyon bann kostim pou tournaz klip, tanto....
Zoli non ?

Wednesday, 9 March 2011

Rouz Ble Zonn Ver

Nou less zot apresye tex ek dizayn poset Single ki pou sorti zour fet lendependans.

Rouz Ble Zonn Ver
Pavyon nou pei 4 kouler
Lor later lor lamer dan lezer
Sak fwa to regar fer mwa fyer

Rouz kouler dife
Dan pavyon nou pei kan flote
Mo pli kontan twa dan aswar
Ler to’amenn soley al kouse

Ble kolorye lamer
Leve diboute nou avanse
Mo regar tous lorizon
La mo get bato pe valse

Rouz Ble Zonn Ver
Pavyon nou pei 4 kouler
Lao lao mo pou lev twa
Mo pe nomm sa lor mo loner

Zonn dorir disab
Orn nou leker ar saler
Mo pou ekrir to nom 1000 fwa
Mem vag vini efas li

Ver bote lanatir
Fer kares divan frisonn nou
Dan lete kouma dan liver
Mo va protez twa pou touzour

Rouz Ble Zonn Ver
Pavyon nou pei 4 kouler
Senser ki mo pou senser
Sa lamour pou amenn leboner

Tuesday, 8 March 2011

Dan kad fet lendepandans 2011

Abaim ena gran plezir pou prezant bann morisyen enn nouvo sante lor tem lendepandans.

Sa konpozisyon finn sorti depi nou konsta ki ena enn gran mank dan peizaz mizikal lor sa size la. Nou finn kapav plis dekouver sa mank la dan nou bann sesyon akonpaynman skoler avek bann zanfan. Kan koz lendepandans avek bann zanfan, li koumadir enn gran dekouvert ki zot pe fer. E zot kontan sa. Me zot pli arive kontan kan nou amenn santiman ladan. Alor poezi zwe enn gran rol. Bann ritm asosye ladan pou evey santiman patriyotik dan enn gran profonder. Ala kouma nou finn kapav,dan lespas enn lane, fer 2 sante lor lendepandans. Nou fek fer lanrezistreman enn ladan. Nou pe planifye pou li sorti zour lendepandans 2011.

Sa sante la, enn sante raliman.

Finn konstrir li otour reprezantasyon e senbolism ki nou pavyon ena.

Abaim finn oule selebre bann kouler nou pavyon dan kontex enn diversite ki met lanatir, lekolozi an armoni avek enn alezans profon e enn lapartenans byen fyer a nou pei dan enn gran linite pou progre.

Plis ki 40 zanfan e mizisyen finn partisip dan sa sante la. Pou sa lokazyon la, nou pou retrouv boukou lavwa bann nouvo ti zanfan ki fek koumans sante. Lanrezistreman sa sante la finn fer an ‘live’ par Philippe de Magnée.

Nou pe fer bann medya gayn enn kopi sa sante la le 11 Mars. Nou pou byen kontan si zot fer enn gran disiminasyon sante la apartir le 12 Mars e toutlong bann selebrasyon fet lendepandans. Piblik pou kapav download sante la gratis depi sit ABAIM. Ena enn klip an preparasyon. Nou pou dir zot plis dime.

Monday, 10 January 2011


Ce fut une semaine relax. Y'a pas photo ... Apres un mois de Décembre - virevoltant à en perdre le Nord, ce fut le cas de le dire, un jour à l’Est et le lendemain au Centre - exténuant mais particulièrement riche en émotions, - il nous est même arrivé de pointer à 7h30 pour un concert qui finalement n’a commencé qu’à 20h30 ! Véridique ! Terriblement chaud et sec, nous avons tous perdu au moins euhhh quelques grammes …avec pas moins de 10 concerts ( y compris l'installation de la sono siouple). Sans oublier l'organisation d'une grosse fête de fin d'année, ou on s’est régalé d’un bon briani euh… sous la pluie, il ne nous restait plus qu'à presser pause. Non, sans au préalabl,e s’être assurer que les maisons de disques avaient un bon stock d’Enn Nwel Larkansyel… Ah celui là, on ne l’oubliera pas de sitôt. Deux rééditions en l’espace de 3 semaines, en plein mois de Décembre ! Mais on l’a fait ! Un gars est passé le 24 @ 20h00 au Centre pour en prendre une dizaine ! Waaaaaaaaah !!!! Et ca n’a pas arrêté même après 01.01.11. Non pas qu’on s’en plaint ! On est ravi ! Pourquoi alors dire ‘Stop’ ? Pas qu’on en avait marre, mais il faut aussi penser aux autres, à la famille, aux copines et autres potes qui nous manquent.. Ces premiers 10 jours de l'An 2011, alors ? Tranquille. On se pose. Y’a plus le feu ! Penser plutôt aux résolutions, les bonnes of course, à faire le stock de plein d'énergie pour les 355 jours à venir, il en faut avec tout les projets, ces rêves à faire devenir réalité, mais aussi le plein d'une sacrée dose d'optimisme, une bonne rasade de bonne humeur, des kilos de rires, à saupoudrer avec de la créativité. Mettre au four d'ABAIM et laisser cuire à feu doux ! Tout un programme... Restez branché... On vous racontera.
Ah ! J’allais oublier ! Bonne et Heureuse !