Wednesday, 30 November 2011

Order your COpy Now !


Album 'Enn nwel larkansiel' ti enn gran sikse lane pase . Sa lane la, nou ena gran plezir propoz bann amoure lamizik, enn version DVD sa album la. Antretan, nou finn fer klip 'rouz ble zonn ver'. Alor, tou sitwayin repiblik Moris pou ousi kontan retrouv sa kouma enn bonis lor la.

Ou pou rapel ki nou ti ena lobzektif pou mont enn repertwar nwel tipikman morisien par met dalamanier enn bann sante nwel ki zordi bann standar iniversel.

Anplis nou ti finn azout bann konpozision depi abaim mem. Seki ti plis kaptivan, labitid pa vantar, ti lantouzias nou group lamizik avek linosans bann lavwa zanfan lor bann vizaz kouler larkansiel.

Nou finn fer tousala avek bann ritm tropical nou lanvironnman kiltirel, avek bann kouler bien depi nou pei, avek lapor bann linstriman tradisionel e dan enn lanbians alafwa lazwa e rekeyman.

Sa album la dan so form CD ti pe gagn fin bann zoli zimaz nou pei. Avek led MBC, nou ti realiz enn program avek bann zoli klip. Avek koume Denis Essoo e Philippe de Magnée nou ti’ nn ousi realiz enn klip lor sante ‘alime tegn’ ki finn vinn enn gran sikse.

Avek lotorizasion MBC, nou pe met sa zoli realizasion la a dispozision piblik dan form enn DVD. Ou pou kapav gete e regete kantite fwa ou anvi: enn parti oumem ki pou defile divan ou lizie.

Dan so prezantasion, nou ena plezir ofer ou enn prodwi-kofre kot ou gagn enn cd odio, enn dvd klip e interviou e enn livre kopi sante dan lortograf kreol morisien. Ankor enn fwa, pakejing ki pou dan ou lame pou enn veritab plizir pou ou lizie e tou ou bann lezot sans. Nou bann kamarad lazans Toolbox ki’nn fer sa.

Alor, pa ezite, aste enn kofre-album pou ou, ou zanfan e lafami. Enn zoli lide kado nwel pou tou bann dimounn ou kontan ousi sa. Sirtou si zot pa Moris. Anplis, so pri zis Rs250. Album la pou disponib kot Sant Abaim, lekol Colonel Maingard, lari C. Maingard, Beau-Bassin e kot bann disker.

Mersi pou soutien ou kontinie donn nou group pou travay kiltirel ki nou pe fer.

Sunday, 27 November 2011

Bientot dans les bacs

Edition limitée - coffret de 2000 cd/dvd - incluant livret de textes, voilà ce que nous vous avons concoctés depuis quelques semaines. Un Noel typiquement Mauricien!