Wednesday, 31 August 2011

PARE? PRE? DEGIZE...

Fet degizman tou kouler, tou kiltir, kat kwin lemond nou met an valer.
Preparasion top, dekorasion pwazon. Depi lavey enn ti group zenn pe prepare mem… A gos a drwat bann ti zom la fer tapaz ek met lame dan lapat. Lao anba bann mamzel la kase ranze, pou ki sant Abaim touye! Koudey sok, balon miltikolor, girland arzante, konfeti ek ankor plis kitsoz ki met ou dan enn lavayb extra. Sa party la finn organize pou met fin a vakans skoler deziem trimes bann zanfan Saturday Care. Kouma de trwa banane avan Abaim pe kontign swiv so koutim organiz bann ti sware degizman pou bann zanfan. Tou sa dan enn bi pou ki zot termin zot vakans lor enn bon not. DO RE MI FA SOL LA SI… hihi

Bann zenn komans fer zot lantre, tiouuuuuuu an plin liver saler monte, bann Bann zenn komans fer zot lantre, tiouuuuuuu an plin liver saler monte, bann degizman la topo net, peser, saser, zeb, cow boy, vanpir, prinses jasmine, inka, saz, vie gramer, kwizinie, monper, ti baba ek lezot ki extra zoli….

Fodre ti lor baz Abaim sa ler pou konpran sa lanbians la. Ep defile large, zakana zakana bebe a nou al zwe lamarel. me boul kaskot fer so lantre lerla ti mike aranz laronnn pou ki bann sapsiway rant dan lebin.
Eeeee bann ti manze la… Ti drese net ein.. ankor sa bann ti boulet la sa bann ti kroket la,
fer dilo vinn dan labous… seki rat sa perdi net

Waoh!!! Faraon ek taitienn pe fer konesans.Zi la bon?
Hmmmm Marou fini gayn so digizma pou lane prosenn...inpe kleopat non??

2 comments:

keldou said...

zissss dirr siperr....fer tro plezir sa bann foto la...ouffffff :)

pense zot for forrrr...gro ba a mo la fami abaim :)

Esthel said...

Wi zi la ti mari bon... Wai faraon pa kone ki pe rakont mwa..lol

sa fet la wai. mo krwar nou bizen fer enn tou le lane sa... tro top sa.
bann foto la mari serye..

Gro ba a twa kelly, nou pans twa for isi dan abaim!!!!

Gro ba a zot tou, kontan zot for.