Wednesday, 8 February 2012

2012 ! An plas!

Koze mo bann !  Lane finn bien rekoumanse dan lakaz Abaim... partou kote, dan tou sekter, laktivite plin tink. Dan  Zimnaz, anba pie mang, lor laplenn, dan lasal, kot lakouzinn,  koumadir enn ris dimiel.
Bizin dir ki sa lane la... bel laz nou lasosiasion pe gagne.. . Ansam avek bann zenn bien dinamik, bann manb, lexekitif,  paran ek sinpatizan,   pe finaliz enn seri proze pou selebre sa levennman la..  Res branse pou konn plis... Banane 2012!

Bann zenn  avek Natalia Bremner, enn akademik depi Langleter ki pe prepar enn doktora lor lidantite kiltirel bann zenn dan Moris ek LaReyon....