Tuesday, 8 March 2011

Dan kad fet lendepandans 2011

Abaim ena gran plezir pou prezant bann morisyen enn nouvo sante lor tem lendepandans.

Sa konpozisyon finn sorti depi nou konsta ki ena enn gran mank dan peizaz mizikal lor sa size la. Nou finn kapav plis dekouver sa mank la dan nou bann sesyon akonpaynman skoler avek bann zanfan. Kan koz lendepandans avek bann zanfan, li koumadir enn gran dekouvert ki zot pe fer. E zot kontan sa. Me zot pli arive kontan kan nou amenn santiman ladan. Alor poezi zwe enn gran rol. Bann ritm asosye ladan pou evey santiman patriyotik dan enn gran profonder. Ala kouma nou finn kapav,dan lespas enn lane, fer 2 sante lor lendepandans. Nou fek fer lanrezistreman enn ladan. Nou pe planifye pou li sorti zour lendepandans 2011.

Sa sante la, enn sante raliman.

Finn konstrir li otour reprezantasyon e senbolism ki nou pavyon ena.

Abaim finn oule selebre bann kouler nou pavyon dan kontex enn diversite ki met lanatir, lekolozi an armoni avek enn alezans profon e enn lapartenans byen fyer a nou pei dan enn gran linite pou progre.

Plis ki 40 zanfan e mizisyen finn partisip dan sa sante la. Pou sa lokazyon la, nou pou retrouv boukou lavwa bann nouvo ti zanfan ki fek koumans sante. Lanrezistreman sa sante la finn fer an ‘live’ par Philippe de Magnée.

Nou pe fer bann medya gayn enn kopi sa sante la le 11 Mars. Nou pou byen kontan si zot fer enn gran disiminasyon sante la apartir le 12 Mars e toutlong bann selebrasyon fet lendepandans. Piblik pou kapav download sante la gratis depi sit ABAIM. Ena enn klip an preparasyon. Nou pou dir zot plis dime.

1 comment:

kelmam said...

Mersiii tonne resof mwa ar to saler...mersiii tonn bers mwa laba akot lesyel ek lamer zwenn,mersii pou lavi en or ki tonn ofer mwa...pena pli gran fyerte ki lorski mo de lipye tous osibyen lorizon ki li tous lanatir..ROUZ BLE ZONN VER..TWA RES GRAVE DAN FIN FON MO LEKER..VIV TWA MO MAMA MORIS <3