Tuesday, 14 October 2014

Pare  pou lansman albem ‘nomm mwa sega tipik’ par group Abaim  ?

11 Sante ek 2 instrimantal dan diversite lamizik sega tipik


13 Ilistrasion fotografik bann morso atraver lexpresion vivan lavwa, lekor, linstriman ek mouvman ladans

1 livre fotografik avek bann sante e enn analiz mizikal sak morso

500 kopi enn Edision Spesial Nimerote avek prezantwar dibwa

Monday, 14 July 2014

The lady behind ' Lame la Kone '

Putting our hands together for a smart  lady!

She is Diana Heise and for the past two year has been working hard with the abaim team on projects in connection with the ravann and the sega tipik music. One of these projects was  indeed presented
at Star cinema at Bagatelle on 24th June this year.

Diana, who is by profession an academic from Kansas city University in the States, has produced a documentary film on the fabrication of a ravann (the mauritian hand drum) after the research carried out by abaim.

The screening of the film was for sure a marking event in the process abaim started some 26 years back  when its members initiated the first 'lekol ravann' in Mauritius. This film, besides its symbolic achievement as far as the instrument is concerned, highlights to the fullest, a number elements of our intangible heritage that pertains to first hand knowledge from ordinary people.

Emotional Serge Lebrasse stating that he can now leave as he will be happy to share to his friend Ti Frer what he has seen.
Playing the Ravann, a symbol of resistance at the opening of the screening -  Diana in harmony with other members of Abaim.

Thursday, 21 March 2013

ZOLI LETAN POU ZANFAN - Volim 1

 
Lansman Zoli Letan pou Zanfan
enn-de not par Alain Muneean
  1. Ki ete sa travay la ?
Enn tantativ pou rann bann aprantisaz pli interesan pou zanfan e profeser/ankadran
Li enn koleksion lexpresion zanfan letan zot pe koz lor enn seri size ki montre deza dan lekol
Li finn pran form enn liv ek enn dimansion workbook e enn cd odio
Li baze lor lang maternel kreol morisien avek enn louvertir lor aprantisaz angle
Finn fer sa bann koleksion la lor 2an edmi dan bann sesion akonpagnman skoler pandan 1erd tan toule samdi dan abaim. Anviron 60 zanfan inn partisip ladan.
Li finn benefisie 22 an lexperyans mizikal group abaim
  1. Kifer bizin fer sa kalite travay la ?
Li inportan rekonet ki konesans sorti depi lakaz e depi zanfan ousi
Li inportan met zanfan an konfians
Li inportan donn zanfan gou par fer li plezir, zanfan enn boul ritm, mouvman, lamizik
Li inportan respekte drwa fondamantal zanfan par rapor a so lexpresion, so lidantite e so kiltir
Li inportan permet profeser/ankadran devlop limem anmemtan (self-realisation) (profeser-kreater-rekreater)
Nou bann referans pedagozik sorti depi bann pedagog kouma Paulo Freire, Celestin Freinet e Jean Piaget ki met anvan bann konsep kouma lexpresion-konsiantizasion, tatonnman experimantal, otonomizasion devlopmantal (akter dan so devlopman) pou bann laprantisaz efikas.
  1. Kifer bizin fer sa kalite travay la dan sa manier la ?
Ena bann gro mankman dan nou sistem –
Nivo literesi anterm kalite feb
Lintere zanfan pa ase gran
Lezot metod fer apel a aprann parker plis li devlop rezonnman
Sistem aktiel pa rekonet zanfan kouma enn akter dan so devlopman
Pa pran ankont seki zanfan amene depi lakaz e paran
  1. Kimanier bizin fer sa sa kalite travay la ?
Teknikman,
Swazir bann size baze lor laktialite
donn laparol zafan pou exprim zot - servi metod dir-lir-panse- konpran-ekrir-
lor kestion langaz, konpran bien seki langaz ete
gagn inpe konesans dan poezi, mouvman, ritm e lamizik
donn latansion a sak parol ki zanfan dir (dan so manier dir li e dan linterpretasion seki li pe rod dir)
dokimant bien tou seki pase dan bann sesion
 
       5. Ki bann kondision bizin pou fer sa kalite travay la ?
 
Bizin ena enn letadespri kiltirel ki rekonet e respekte valer zanfan dan bann laprantisaz. Bizin ena enn librerasion lespri par rapor a rises depi nou bann tradision e nou patrimwann kiltirel
Formasion profeser/ankadran primordial. Kapav met bann latelie travay avek bann profeser e bann ki devlop program. Pou li efikas, li bizin dan kad enn stratezi action-research.
Leta bizin devlop pli bien so stratezi par rapor a politik lang. Bizin viz a enn miltilingwism efikas baze lor lang maternel.
Ankouraz bann inisiativ kouma seki nou pe prezante zordi onivo so prodiksion e so diseminasion.

 
 

Monday, 11 March 2013

Nouvo liv-album Abaim

 'Zoli letan pou zanfan' 
10 an apre Ti Marmit             

 

Apre boukou debat avek MASA, nou finn resi gagn lotorizasion neseser pou sorti sa liv-albem pedagozik la. Pou fer so lansman ofisiel Merkredi le 20 Mars 2013, 4.30, sant Abaim, Beau-Bassin.

Sa travay la ena enn gran valer pou Abaim. Li reprezant partisipasion bann zanfan dan kreasion enn materyel pedagozik ki pou ed montre lezot zanfan enn kantite zafer zot sipoze kone dan program lekol. Li enn travay ki servi poezi ek lamizik kouma bann metod aktiv pou gagn lintere zanfan e fer zot aprann pli bien e rapel bann konesans pli efikasman.

Sa travay la ena enn gran linportans pou Abaim. Nou krwar ki bizin rann li aksesib a enn pli gran kantite zanfan ki dan lekol maternel e primer, sirtou bann ziska klas trwaziem. Nou target poulemoman konsern bann zanfan ki pe pran kreol kouma lang dan segonn.

Dan lansman, nou pou explik an detay kouma sa travay la finn fer e kimanier sa lexperyans la kapav servi pou interes lezot dimounn, sirtou bann profeser, kree zot prop materyel pou rann zot klas pli interesan.

Liv-albem la pou vande Rs250. Kapav deza fer rezervasion lor bann ladres e nimero telefonn ki ena lor nou sit-web. http://www.abaim.mu/ (link nou web sayt)


Thursday, 24 January 2013

alA li La grAnD GaUbE ^...^


Sa zour la.. Bizin dir ki nou'nn fer enn mari tchak... Grand Gaube enn vilaz lakot... Kot ena plin zoli peizaz partou partou.... epppppp nou anbarke tou dimoun depi bo-bassin ziska Grand Gaube enn lakoloni zanfan 1van ek 1 mini bis... San oubliye nou kamion sono...

ANOU ALeeeeee........... Sa zour la ti impe komik ala fwa impe stressan
  Clifford ek so lekip Sono dessann dan Grand Gaube gayar gayar ek plin lenerzi zot debark nou materyel.... Eppp 1 ti mama apre la troup zanfan debark oussi.... 


ABE ZOT KROIR KI FI'NN ARIVE LA!! Nou'nn tromp baz konser hahahahahaha..... Pov ti lekip anbarkasion re ramass tou... NOU Rode Rode Rode finalman Nou'nn ressli arive * .... *


  Get enn kou kouma dimounn inn kontan....Lazwa dan leker.... Nou''nn donn LE  ZAFER ^....^

Tiek marou bel la vayb li'nn mete sa zour la.. Antouka ki so piti ek so gran nou'nn donn tou pou ki sa tourne la li enn sikse♪ RESS KONEKTE PROSEN RANDE VOU LE MORNE  ♪


Thursday, 17 January 2013

NOU AVANS DAN 2013 ME PA BLIYE SOUVENIR 2012Sezon nwel fini pase... Banane oussi fini twit... Ala li la.... 2013...!! Ankor enn fwa 1nouvo lane. enn nouvo sans,enn nouvo lespwar, enn nouvo lekleraz... Pou tou seki ti pe rod 1 ti alime tegn dan zot leker...!!! Abaim pandan sa sezon nwel la, finn anbelir leker bann piblik morisien.... Lazwa dan leker nou finn met impe kouler parou partou dan moris..!! 1er konser ti dan
 Trou d'eau D'ouce Zoli backgroundLambians la p monte, zanfan gran dimounn,ti baba zot tou p rant dan la vayb, Dan sa lerla si ou ti p pass par la ou mem ou ti pou dir mwa..!
Ress Konekte ar nou Mo rakont ou prosen lavantir..... ^ ... ^


RES KONEKTE PROSENN KOUT DIREKTION LAPLAZ PIBLIK GRAN GAUBE