Saturday, 10 September 2011

Enn Ti Marmit fer so premye pa dan Liniversite

Ti ena enn ti Marmit,
Enn ti Kelly ti dans ladan
Li apiy ar so ABAIM
Alala, li rant liniverstite
Kelly, Kelly, Kelly pe vinn pli gran
Kelly, Kelly, Kelly pe viv enn gran sanzman,Depi 2-3 zour nou ti Kelly finn fer so lantre dan Liniversite Montpellier dan Lafrans, apre so bann liniversite ki li finn frekante dan Moris,- so fami, so kolez Ville Soeurs, ABAIM, Lpt, later mama Moris, bann vwazin, ler ki respire isi, zanimo dan laferm James ...eks

Leker gro, nou finn viv so depar kouma enn fami ki pe get so zanfan grandi, bat so prop lezel


Nou pou mank li. So sourir, so lantouzias, so limour intelizan, so gran kapasite amenn ban proze , tou tou tou seki fer ki li seki li ete, mem so gran seve ...
me nou telman kontan ki li pou aprann kitsoz ki pou fer li telman plezir ... ki pou ed li grandi...

Lor sa foto la, Kelly byin atansyone, pe partisip dan enn de-brifing avek bann mam legzekitif ABAIM.

Kelly, nou fyer to parkour. Parey kouma nou fyer tou bann zenn ti aBAIM ki finn gran, an douser, me pe asim bann responsabilite inkrwayab.

To finn toultan latet ot kouma to dir
Nou swet twa tou seki bon pou sa 3 banane dan LaFrans. Nou espere to kontinye fer zis seki bon - mem kan karay pou sofe laba, mem kan pou ena dekourazman, mem kan lavi pou inpe tris.


Manz ar li e rande-vou an 2013, si pa avan !

Nou kontan twa 444 !

4 comments:

Filou said...

Manz an li Kelly, pa blie mo pa lwin... Belzik la koste ek Lafrans...si zame...Gro Ba.

mr marc said...

Normalman 'any child is my child' kouma sa proverb afrikin la dir. Me kelly pa zis 'any child'pou nou. Li finn merit bien seki li finn gagne anterm reisit ziska ler. mo sir li pou reisi ankor plis.
mo dir sa avek boukou lafeksion pou twa Kel.
To Mr Marc

Esthel alias Bouille said...

Kel.. Parey kouma mo ti dir mem to pala, kan mo rant dan Abaim mo santi to lavwa pe rezone, kan mo dir responsab group ti mike, kapav rate dir to nom..

Me mwa mo sir ki to pou reisi dan to bann proze parski to ena sa kapasite e to enn tifi ki bien ena kouraz, rest kouma to ete...

Gro ba...

Bibouille

Max said...

vous pouvez poster les paroles de la boutik an tol svp
merci d'avance