Tuesday, 28 April 2009

Case Claudio Veeraragoo kont Abaim, Harbour e MASA

Seki inportan kone ziska ler

1. Vandredi le 11 Avril 2009
Claudio Veeraragoo ti dimann enn inzonksyon depi Ziz Lakour Siprem pou anpes Abaim vann album ReKreasyon parski li dir 4 sante ladan pou li. Li pe ousi pourswiv MASA, sosyete kot nou finn anrezistre bann sante, ek Harbour ki nou distribiter
Ziz finn refiz donn li sa inzonksyon la.

2. Ziz finn dimande ki tou parti pass divan li pou li ekoute avan ki li pronons li.
Sa ti fikse pou 2 zour apre, Lindi 13 Avril.
Sa zour la, ziz finn fikse le 12 Me pou revinn get li.
An atandan, pou prouv nou bonn fwa, nou finn tom dakor pou pa fer lezot prodiksyon album ziska le 12 Me.

Ala seki finn arive.

ABAIM pa finn perdi okenn kess. Ziz pa finn akord Claudio Veeraragoo seki li ti pe rode.

Nou finn fini koumans prepar nou pou le 12 Me, e mem apre, ansam avek enn lekip avoka – Astor Law Professionals – Me Nilen Venkadasamy, Me Burty Francois, Me Ashwina Jhoree, avek Me Rex Stephen (head of practice). Nou ena lintansyon reponn pwin pou pwin a seki Claudio finn mete kont travay ki Abaim finn fer.

Sa zafer la, anfet, enn lokazyon pou ABAIM e tou dimounn ki santi ki Moris ena enn leritaz kiltirel, met sa size la lor lazanda dan enn manyer pli serye ankor. Sa pe permet nou fer bann nouvo reflexyon lor bann meyer manyer pou idantifye e kolekte, gard byin e partaz dibyin ki nou tou nou bann gran fami finn kit pou nou zenerasyon an zenerasyon, lor plan mizikal.

Ou kontribisyon interes nou. Avoy nou ou bann lide lor ladress: mail@abaim.info telefonn: 466-4006

Lerla, nou pou fer bann demand byin presi a bann lotorite pou ki nou tou grandi atraver larises ki nou pou dekouver dan nou patrimwann komin.

Tuesday, 21 April 2009

Tuesday, 14 April 2009

Group ABAIM pou dan AMIGOS DAY

Dimans le 19 Avril
dan Gymkhana...
Vacoaspa mank sa laktivite State Bank of Mauritius la !