Wednesday, 5 October 2011

Laboutik an Tol ... Sin Pol

Pou Max, ki finn dimann nou kopi sa sante ki figir lor nou 1ye albem - Enn Lot Sezon(1992)

e enn lanrezistreman live lor Rekreasyon - 31 ti Parfin nou memwar ( 2009)

Laboutik an tol ( sante Patrimwann - enn sante pou larout - rakont enn vwayaz)

Mama travay Beletwal

Papa travay Samarel

Pa ti ena larzan ramase

Nou mars sime rel

Pou al Sebel

Kalson gouni palto trwa kar

Demi kastor lor mo latet

Kalson gouni palto trwa kar

Demi kastor lor mo latet

Ref. Laboutik an Tol Sin Pol

Laboutik anpier Sin Pier

Laboutik Konkret Laveret

Ler mazine gagn malad latet

Mama sarye mo ti frer

Papa sarye mo ti ser

Mwa, mo trenn mo p’ti lipie

Trin pase la nou fer salam


Diri disik disel savon

Pwason sale sa nou rasion

Delwil dile si kas reste

Enn kar petrol lalanp bobes.

Ref.


Mama mo soulie mord lipie

Papa mo fin vant kriye

Tifrer finn plin dan godi

La nou’arete pou nou manze

Katkat maniok dipin diper

Pima konfi bril mo labous

Larm dan lizye

Rod mo goble

Dilo disik mo’ape dans toupi.

Ref.