Saturday, 12 March 2011

Bonn fet Moris ! Istorik ! RBZV ti lor tou Radyo @ 11.55

Rouz Ble Zonn Ver.. Pavyon nou pei 4 Kouler . Lao Lao mo pou lev twa... Mo pe nomm sa lor mo loner.

Nou'nn viv enn moman rar,inoubliab, pri boner zordi - 11er55 pil !Tou Radio Moris... Tou senn radio finn zwe ROUZ BLE ZONN VER . MBC, Radio , Radio Plus, Top FM finn aroz Moris antye... e partou lor boul later.

Nou dir zot enn gran Mersi pou sa !

Friday, 11 March 2011

Rouz Ble Zonn Ver - Le Clip

Klip realize par la MBC - Sanjay Ghoorah - vizib lor :
http://www.youtube.com/watch?v=DXWaQE_GY_o


Pou Apresye... Pou Partaze....

Thursday, 10 March 2011

Preparasyon pou Klip Rouz Ble Zonn Ver

Nou less zot zet enn koudey lor latelye preparasyon bann kostim pou tournaz klip, tanto....
Zoli non ?

Wednesday, 9 March 2011

Rouz Ble Zonn Ver

Nou less zot apresye tex ek dizayn poset Single ki pou sorti zour fet lendependans.

Rouz Ble Zonn Ver
Pavyon nou pei 4 kouler
Lor later lor lamer dan lezer
Sak fwa to regar fer mwa fyer

Rouz kouler dife
Dan pavyon nou pei kan flote
Mo pli kontan twa dan aswar
Ler to’amenn soley al kouse

Ble kolorye lamer
Leve diboute nou avanse
Mo regar tous lorizon
La mo get bato pe valse

Rouz Ble Zonn Ver
Pavyon nou pei 4 kouler
Lao lao mo pou lev twa
Mo pe nomm sa lor mo loner

Zonn dorir disab
Orn nou leker ar saler
Mo pou ekrir to nom 1000 fwa
Mem vag vini efas li

Ver bote lanatir
Fer kares divan frisonn nou
Dan lete kouma dan liver
Mo va protez twa pou touzour

Rouz Ble Zonn Ver
Pavyon nou pei 4 kouler
Senser ki mo pou senser
Sa lamour pou amenn leboner

Tuesday, 8 March 2011

Dan kad fet lendepandans 2011

Abaim ena gran plezir pou prezant bann morisyen enn nouvo sante lor tem lendepandans.

Sa konpozisyon finn sorti depi nou konsta ki ena enn gran mank dan peizaz mizikal lor sa size la. Nou finn kapav plis dekouver sa mank la dan nou bann sesyon akonpaynman skoler avek bann zanfan. Kan koz lendepandans avek bann zanfan, li koumadir enn gran dekouvert ki zot pe fer. E zot kontan sa. Me zot pli arive kontan kan nou amenn santiman ladan. Alor poezi zwe enn gran rol. Bann ritm asosye ladan pou evey santiman patriyotik dan enn gran profonder. Ala kouma nou finn kapav,dan lespas enn lane, fer 2 sante lor lendepandans. Nou fek fer lanrezistreman enn ladan. Nou pe planifye pou li sorti zour lendepandans 2011.

Sa sante la, enn sante raliman.

Finn konstrir li otour reprezantasyon e senbolism ki nou pavyon ena.

Abaim finn oule selebre bann kouler nou pavyon dan kontex enn diversite ki met lanatir, lekolozi an armoni avek enn alezans profon e enn lapartenans byen fyer a nou pei dan enn gran linite pou progre.

Plis ki 40 zanfan e mizisyen finn partisip dan sa sante la. Pou sa lokazyon la, nou pou retrouv boukou lavwa bann nouvo ti zanfan ki fek koumans sante. Lanrezistreman sa sante la finn fer an ‘live’ par Philippe de Magnée.

Nou pe fer bann medya gayn enn kopi sa sante la le 11 Mars. Nou pou byen kontan si zot fer enn gran disiminasyon sante la apartir le 12 Mars e toutlong bann selebrasyon fet lendepandans. Piblik pou kapav download sante la gratis depi sit ABAIM. Ena enn klip an preparasyon. Nou pou dir zot plis dime.