Wednesday, 9 March 2011

Rouz Ble Zonn Ver

Nou less zot apresye tex ek dizayn poset Single ki pou sorti zour fet lendependans.

Rouz Ble Zonn Ver
Pavyon nou pei 4 kouler
Lor later lor lamer dan lezer
Sak fwa to regar fer mwa fyer

Rouz kouler dife
Dan pavyon nou pei kan flote
Mo pli kontan twa dan aswar
Ler to’amenn soley al kouse

Ble kolorye lamer
Leve diboute nou avanse
Mo regar tous lorizon
La mo get bato pe valse

Rouz Ble Zonn Ver
Pavyon nou pei 4 kouler
Lao lao mo pou lev twa
Mo pe nomm sa lor mo loner

Zonn dorir disab
Orn nou leker ar saler
Mo pou ekrir to nom 1000 fwa
Mem vag vini efas li

Ver bote lanatir
Fer kares divan frisonn nou
Dan lete kouma dan liver
Mo va protez twa pou touzour

Rouz Ble Zonn Ver
Pavyon nou pei 4 kouler
Senser ki mo pou senser
Sa lamour pou amenn leboner

2 comments:

Anonymous said...

siper net sa... spere zot pu aprecier
ketzzzzzzzzz
bisou vou aime 4444444 les amis

Anonymous said...

mo gagne frisson mo ecoute sa