Friday, 28 November 2008

...Solidarite avek Misye Gunness ...

Nou ti ansam avek Chaitlall Gunness dan enn konferans de press ( get post presedan) enn-de lerdtan avan so depar pou Lenn.
Seki pe ariv li tous nou terib. Avan li, ena tro boukou finn viv sa dram barbar la ! Dan Congo zordi, dan Rwanda yer, dan Palestinn depi lontan, dan Lirak, Afganistan, Lamerik, Langleter, antye boul later , lager, zenosid, terorism, bann lak inimin, barbar ki sarye laenn, vanzans …

Bann mamb abaim byin trist, boulverse, tromatize par seki finn pase dan Lenn. Nou douler plis for ankor parski nou pankor kone ki finn ariv Misye Chaitlall Gunness, CEO State bank. Li ti finn fek angaz so labank dan plizir proze nu lasosyasyon. Nou ena bann panse byin for pou Misye Gunness dan bann moman difisil ki li devet pe pase. nou byin solider avek tou so lafami e staff State bank.

Abaim tenir a denons dan enn manyer ferm sa ak terorism ki finn prodir sa sityasyon la. Nou pa krwar ki sa manyer azir la pou amenn ninport ki ti progre pou limanite. Okontrer, sa pou alim pli byin spiral lavyolans partou.

No comments: