Thursday, 13 November 2008

Enn revolisyon pou Moris - Lamizik Gratis

Estelle, member of Group ABAIM, proudly presents the first ever free downloadable Mauritian single.


La cérèmonie de lancement, hier au centre d'ABAIM a Barkly, parmi une assistance composée de membres et sympathisants, des ongs, des sponsors, de parents, d'artistes
photographes, graphistes et autres, des journalistes de la presse écrite et parlée, etc. etc.

Enn ti parti Group ABAIM.


Apre lansman, ti sirpriz pou Alain (ek nou tou)depi Aurelie pou so laniverser..

Nou partaz avek zot, enn mesaz depi Patrice Offman, depi lekip Patrimwann, ki nou finn resevwar dan nou bwatolet.

12.11.08
zordi mo mari kontan ki mo form parti sa zil la ek ki atraver sa proze la, nu ape partaz enn parti nu kiltir ek lemond me ek sirtu ar numem. atraver sa proze la, nu pu al dekuver lor ki rises nu ape asize ek sa pu fer nu usi mari fyer pu al dekuver ki profonder li ena. koma morisyin, mo truve ki finn ariv ler pu fer lemond kone ki isi dan mo pei ena enn bann valer ek bann manyer ki nu bann grangranfami finn sarye ar zot depi kot zot sorti pu amenn sa bann trezor la dan zot leker, dan zot lekor pu vinn partaz li ar nu. ala ki trezor ki nunn erite ek ki responsabilite nu ena vizavi numem, nu bann zanfan ek lemond. ala lagrin ek potansyel sa proze la. ala saki nu tusel kapav partaz ek lemond san ki nu al kopye saki finn fer ayer. se nu fyerte sa, sa kiltir la, sa langaz la, sa manyer la, se respe pu sa trezor ki nu grandimunn finn leg nu dan tu so sufrans me usi dan tu so lespwar. samem ki nu la otur sa proze la, samem nu lespwar, samem nu lazwa, samem nu boner. mersi ankor nu tu ki la ek nu finn fini fer la demonstrasyon ki WNK* - merikin la tinn dir "yes we can" ek so rasinn sorti depi kot pu nu ete. pa blye nu trezor. mo fyer ki mo enn morisyin ek ki mo rasinn sorti depi 4 kwin later.
mo lombri antere isi selma. WNK

apresye partaze
patris
*WNK : wi nu kapav

3 comments:

Anonymous said...

merciiiii pou sa bel l'exemple zot pé donne nou zordi lor ce qui lé partaze, l'amour ek l'amitié capave donner, mo espérér de tout mo lé ker ki beaucoup dans maurice suive zot trace pou montrer valere nou ti zil.

Anonymous said...

mo assir zot ki sa lansman la... pu enn succe dan nu ti pei moris

filou said...

he Patris !, sa ki enn zoli mesaz...WNK