Tuesday, 4 November 2008

Parol lontan... Parol vivan

"Kikenn kapav explik mwa ki savedir "Demi kastor lor mo latet?"


Des millions de personnes dans le monde célèbrent la langue et la culture créoles le 28 octobre 2008.

ABAIM a choisi cette année de célébrer la richesse de notre langue à travers les expressions qui se trouvent dans les chansons de notre album "patrimoine"- dont la sortie est prévue pour mars 2009.


Si mo dir ou...


"mo saret lerip"

"kot sapsiway gayn so baba"

"demi kastor lor mo latet"

"finn lave deprese"

"lalanp bobes"

"bann douk dan larmwar"???


Ki ou pou reponn?


"Mamb piblik - isi- Gaston Valayden - pe explike ki ete "Sapsiwaye"Mem si sa bann zoli parol la finn disparet dan nou langaz, se enn devwar nou resisit zot pou donn enn dinamik, enn souf nouvo a langaz kreol, ousi pou gayn enn konpreansion lor manyer dimounn lontan ti pe viv ek partaz zot lexperyans lavi dan sante.Creole language emerged from the colonial-slavery context. The language sprout at the same time in different parts of the world with similar socio-historical background.

In addition, Mauritius- through François Chrestien- was the first country to publish writings in creole in the 19th century. The text "Zoli pti lakaz" is the one that has remained in everyone's memory:


" Mwena enn zoli pti lakaz

Mo bizin bese pou mo rantre

Mo latet tous ar so fetaz

Mo lipye tous ar so planse"


"Sertin liv pibliye dan lang Kreol Morisyin.

1 comment:

sexiikel said...

Lambians ti mari oufffffff bann zoli moman koumsa bisin ena enkor plis dan Abaim non selma nu bann zenn nu pe aprann de lepok lontan me usi nu pe aprann anrisir nu konesans lor nu patrimwann ki pu res tuletan vivan dan nu leker!!!!
Patrimwann enn mari gran zafer...nu leritaz ek nu kiltir sa!!!!