Thursday, 19 April 2007

Zwe Titinn ou Tina

comment by Anonymous
posted 18 April, 2007

bonzur eski zot kapav donn mwa enn leklirsisman lor ki ete titin

-----

Nu byen kontan sa kestyon la akoz sa donn nu lokazyon rakont inpe sa zwe ki form parti dan patrimwann Moris.

Zwe: Titinn ou Tina – Kapav apel li tulede nom.
Bizin: 4 ros, enn sirfas inpe plat ek minimom 2 dimunn, me kapav zwe tusel ousi.

Kimanyer prosede:

Sakenn bizin ena 4 ti ros (makadam) dan zot lame.

Swazir ki sanla ki pu komans an premye. Kapav desid sa par fer sak zwer anvoy tou ros depi zot pla lame lor ledo zot lame e lerla regob bann ros la dan zot pla lame. Zwer ki resi gob plis ros kumans premye.

Zwer ki koumans an premye bizin pran tou ros so bann kamarad met dan so lame. Apre li avoy bann ros la dan ler e li sey rekiper pli buku li kapav zot lor ledo sa mem lame la.

Kan li’nn resi fer sa, li bizin re-avoy tou bann ros dan ler ek regob zot dan so pla lame. Lerla, li pran tou bann ros ki li finn resi gobe la pu li.

Aster la, ena plin ros fane partou partou. Pou kontinye, li swazir enn ros kuma enn pale. Li pu bizin sey ramas tou bann ros fane la enn par enn uswa mem maximum ki li kapav. Pu li fer sa, li bizin anvoy so ros pale anler, ametan ramas enn u plizir ros anba san tus lezot ros e resi gob ros pale ki li finn avoy lao la.

Kan li pe ramas ros anba li bizin pa bouz okenn lezot ros. Tank li resi, li kontinye me si li pa resi, enn lot zwer paran. Bizin kone ki a okenn moman fode pa li les trwa ros fann fane anba uswa les trwa ros tom lor so ledo lame. Enn fot sa. Zwer ki resi gayn plis ros, limem ginyan.

Alor, pa tro konplike, Anonymous?


Varyant:

Zwe Titinn ou Tina kapav zwe lezot manyer osi. Nu donn zot enn lot manyer prosede.

Servi 4 ros. Tu ros anba. Swazir enn pale ki trape dan lame. E kumans avoy pale lao e ramass enn ros par enn ros san perdi pale la, apre 2 ross ansam x 2, apre 3 ross + 1 , apre tule 4 ross ansam. Lerla vinn klimax zwe la. Anvoy tu le 4 ross an ler, rekiper zot lor pla lame.

Nu konsider bann ros ki finn resi atrape kuma bann piti. Lerla rekumanse.


Nu swet twa pran buku plezir. Si to gayn problem vinn chek nou enn Samdi.

1 comment:

Vincent GONCET said...

Bonjour grup Abaim...

Ca fait plaisir d'avoir des nouvelles de vous tous. Je ne suis pas surpris que votre bonne humeur envahisse desormais le net. En tout cas c'est un excellent moyen de communiquer. En 3 mois en votre compagnie on avait reçu une initiation au créole mauricien et j'avoue que j'aurai bien besoin de quelques mois de plus pour tout comprendre du premier coup. En tout cas ne changez rien, et à bientôt j'éspere.

Vincent GONCET
v.goncet@voila.fr