Tuesday, 17 April 2007

Saturday Care d'Abaim

Toule Samdi apartir 13:00 a 16:00, nou akeyir bann zanfan de 4 a 16 ans pou fer diferan latelye kreativite dan Bo-Basin – kwi gato, apran zoue lamarel, titin, desine, lir, rakont zistwar, ekrir poem, ladans, partaz linformasyon e tu seki kapav ede pu devlopman dimunn an zeneral...
Si zot gayn letan, si zot lib, si zot interese, si zot inn kontan sante ti marmit zot kapav kontake Emmanuel lor 466-4006, ubyen les enn mesaz lor mail@abaim.info

Pou mari serye si zot kapav vinn partaz zot konesans enn lapre midi ar nou.

3 comments:

Anonymous said...

bonzur eski zot kapav donn mwa enn leklirsisman lor ki ete titin

sweetdude said...

Hey mari seyer, mo espere ki nu pu kontine avance lor sa sime la!:-)

Joceline M said...

Mersi Marousia pou sa tras-la! Tex-la seryé mem sa ! Ek pa blyé dir mersi tou bann Timarmit enn gran mersi pou nou ! Tou nou zélev pou gard enn bon souvenir sa swaré-la dan zot mémwar .(ps Enn ti koreksyon Klas CM2 savé dir cpe Moris sa Salam

JOCELINE M