Thursday, 21 March 2013

ZOLI LETAN POU ZANFAN - Volim 1

 
Lansman Zoli Letan pou Zanfan
enn-de not par Alain Muneean
  1. Ki ete sa travay la ?
Enn tantativ pou rann bann aprantisaz pli interesan pou zanfan e profeser/ankadran
Li enn koleksion lexpresion zanfan letan zot pe koz lor enn seri size ki montre deza dan lekol
Li finn pran form enn liv ek enn dimansion workbook e enn cd odio
Li baze lor lang maternel kreol morisien avek enn louvertir lor aprantisaz angle
Finn fer sa bann koleksion la lor 2an edmi dan bann sesion akonpagnman skoler pandan 1erd tan toule samdi dan abaim. Anviron 60 zanfan inn partisip ladan.
Li finn benefisie 22 an lexperyans mizikal group abaim
  1. Kifer bizin fer sa kalite travay la ?
Li inportan rekonet ki konesans sorti depi lakaz e depi zanfan ousi
Li inportan met zanfan an konfians
Li inportan donn zanfan gou par fer li plezir, zanfan enn boul ritm, mouvman, lamizik
Li inportan respekte drwa fondamantal zanfan par rapor a so lexpresion, so lidantite e so kiltir
Li inportan permet profeser/ankadran devlop limem anmemtan (self-realisation) (profeser-kreater-rekreater)
Nou bann referans pedagozik sorti depi bann pedagog kouma Paulo Freire, Celestin Freinet e Jean Piaget ki met anvan bann konsep kouma lexpresion-konsiantizasion, tatonnman experimantal, otonomizasion devlopmantal (akter dan so devlopman) pou bann laprantisaz efikas.
  1. Kifer bizin fer sa kalite travay la dan sa manier la ?
Ena bann gro mankman dan nou sistem –
Nivo literesi anterm kalite feb
Lintere zanfan pa ase gran
Lezot metod fer apel a aprann parker plis li devlop rezonnman
Sistem aktiel pa rekonet zanfan kouma enn akter dan so devlopman
Pa pran ankont seki zanfan amene depi lakaz e paran
  1. Kimanier bizin fer sa sa kalite travay la ?
Teknikman,
Swazir bann size baze lor laktialite
donn laparol zafan pou exprim zot - servi metod dir-lir-panse- konpran-ekrir-
lor kestion langaz, konpran bien seki langaz ete
gagn inpe konesans dan poezi, mouvman, ritm e lamizik
donn latansion a sak parol ki zanfan dir (dan so manier dir li e dan linterpretasion seki li pe rod dir)
dokimant bien tou seki pase dan bann sesion
 
       5. Ki bann kondision bizin pou fer sa kalite travay la ?
 
Bizin ena enn letadespri kiltirel ki rekonet e respekte valer zanfan dan bann laprantisaz. Bizin ena enn librerasion lespri par rapor a rises depi nou bann tradision e nou patrimwann kiltirel
Formasion profeser/ankadran primordial. Kapav met bann latelie travay avek bann profeser e bann ki devlop program. Pou li efikas, li bizin dan kad enn stratezi action-research.
Leta bizin devlop pli bien so stratezi par rapor a politik lang. Bizin viz a enn miltilingwism efikas baze lor lang maternel.
Ankouraz bann inisiativ kouma seki nou pe prezante zordi onivo so prodiksion e so diseminasion.

 
 

No comments: