Monday, 11 March 2013

Nouvo liv-album Abaim

 'Zoli letan pou zanfan' 
10 an apre Ti Marmit             

 

Apre boukou debat avek MASA, nou finn resi gagn lotorizasion neseser pou sorti sa liv-albem pedagozik la. Pou fer so lansman ofisiel Merkredi le 20 Mars 2013, 4.30, sant Abaim, Beau-Bassin.

Sa travay la ena enn gran valer pou Abaim. Li reprezant partisipasion bann zanfan dan kreasion enn materyel pedagozik ki pou ed montre lezot zanfan enn kantite zafer zot sipoze kone dan program lekol. Li enn travay ki servi poezi ek lamizik kouma bann metod aktiv pou gagn lintere zanfan e fer zot aprann pli bien e rapel bann konesans pli efikasman.

Sa travay la ena enn gran linportans pou Abaim. Nou krwar ki bizin rann li aksesib a enn pli gran kantite zanfan ki dan lekol maternel e primer, sirtou bann ziska klas trwaziem. Nou target poulemoman konsern bann zanfan ki pe pran kreol kouma lang dan segonn.

Dan lansman, nou pou explik an detay kouma sa travay la finn fer e kimanier sa lexperyans la kapav servi pou interes lezot dimounn, sirtou bann profeser, kree zot prop materyel pou rann zot klas pli interesan.

Liv-albem la pou vande Rs250. Kapav deza fer rezervasion lor bann ladres e nimero telefonn ki ena lor nou sit-web. http://www.abaim.mu/ (link nou web sayt)


No comments: