Tuesday, 14 September 2010

Osekour !!

Vouzot, fayl ABAIM lor zafer Zing Zing pe deborde!
Ki sannla ti pou parye ki sa morso la ti pou kapav inspir otan deba…
Nek chek sa. Omwin :
- 1 lemisyon radyo
- 5 edito
- 6 karikatir ( Laval Ng finn avoy enn ki nou pou poste byento.)
- Lartik, lopinyon, komanter, blog, par kantite

Kimanyer nou finn ariv la ?
Kifer bizin explik otan seki sinp, seki evidan ?
Tousala byin inkyetan konsernan touseki touss a laprantisaz e lemond zanfan.
Antouka, ti pou interesan pou bann antropolog, sosyolog, sikolog, pedagog, analyz sa fe la!

1 comment:

Rozanne said...

WI inn arriv ler pou ki sa bann dimounn la analiz sa bien!!! Car avant pas ti ena tousala, ek asterla nou trouV ki lespri bann morisien enkor bloker, zot pann develop zot lintelligence ditou!!!

Si sa sanT la zot p trouv grosie ek mal dir B ki mot ki nou pou servi alors!!!!???