Thursday, 23 September 2010

Laont

2005 - Anita Jolita
2010 - Joannick Martin


Moris dan sok! Ankor enn fwa !
Anita ti ankor enn baba, Joannick enn tipti tifi... bann martyr,
finn ale tro boner, finn ale dan lavyolans, finn ale dan lasoufrans. Bann krim orib, Sosyete barbar. Kifer ?
Pena zis Anita - Pena zis Joannick ! Nou sosyete pe fel! dezour an zour pli barbari!

kestyone,denonse, konsyantize, dimande, repare...
An 2005, apre lamars dan Maybour pou Anita, Group Abaim finn konpoz ek anrezistre sa morso la. Li apel 'Laont'.
Kapav ekout li lor : http://www.myspace.com/grupabaim
********************
Laont pou nou sosyete
Kifer zot pe fer sa
Ki ledikasyon finn gainye
Pou zot azir koumsa
Ki so tifi garson
Vye dimounn, zenn dimounn
Pena respe pou nou
Nou nepli kapav siport sa

Vyole, apre bate ziska touye
Apre vyole sodomize
Vyole apre fou dan enn kwin


Tristes leker fer mal
Pa dormi tout lanwit
Fer kosmar tou leswar
Tromatize pou lavi

Nou bizin na pa ziz mal
Bann viktim inosan
Pa bisin ou’nn pass ladan
Pou konn sa douler la

Vyole, apre bate ziska touye
Apre vyole sodomize
Vyole apre fou dan enn kwin


Bizin sweyn nou sosyete
Pou pa gaign bann ka koumsa
Pinisyon bizin sever
Me bizin reabilitation

Nou bizin viv dan lape
Pou protez nou pei
Anou mars ansam ansam
Pou enn lavenir meyer

*********************
http://www.myspace.com/grupabaim

No comments: