Saturday, 18 September 2010

Enn Nwel spesyal pe pare


Lanfans enn zafer extraordiner mem sa!

Depi touletan nou dir sa dan Abaim. Nou lexperyans lavi avek sa lemond lanfans la ki permet nou dir sa. Plezir ki sa fer nou kan nou dan bann laktivite ek bann zanfan ki donn nou bann rezon pou dir sa.
Nou prosen album enn lot prev ki nou pe amene pou demontre ki lanfans vremem enn zafer extraordiner sa. Anou dir kifer par poz enn kestyon:
Kifer Nwel enn fet ki plis nasyonal ki nenport ki lezot fet? Repons la byen senp e direk: akoz zanfan.
Alor, li pa etonan ki ti finn ariv ler pou Abaim ek bann Ti Marmit fer enn kontribisyon pou met an avan kontantman, rev e limazinasyon zanfan kan koz nwel ar zot.
Sa demars la finn pran enn form prodwi gras a lankourazman SBM ki ti dimann nou fer animasyon dan so labank pou nwel lane pase. Sa finn telman byen pase dan so preparasyon e dan so prezantasyon ki lezot dimounn e lorganizasyon ousi finn envit nou pou zwe kot zot.
Preparasyon sa album la finn nesisit enpe zefor pou rod enn repertwar mizikal nwel akoz pena li kouma enn tradisyon mizikal dan nou pei. Anplis, finn mem aprann nou sant bann sante ki koz nwel dan lanez, lasemine e ki pa adapte ditou avek nou realite. Nou finn prosed dan trwa manyer:
rod bann sante e lamizik ki finn vinn iniversel e ki dekrir lazwa, lagete, lamizman e lape
tradir e adapte bann 'klasik' nwel ki sante ayer e
konpoz bann nouvo sante noumem.
Nou finn sant sa bann sante la dan zot versyon angle ou franse kouma nou finn gayn zot me avek bann laranzman mizikal prop a abaim. Lerla so versyon kreol gayn ankor plis saver.
Nou byen satisfe ek rezilta ki nou finn genye dan nou bann latelye lamizik, dan bann plas kot nou finn al zwe e kan nou finn soumet nou a enn kritik depi nou enzenyer son, Philippe de Magnee. Lerla enn koinsidans inn fer ki Philippe de Magnee finn pass par Moris pou enn travay Rodrig sa lane la e li finn anrezistre nou 'live' dan legliz Cassis. Sa ti enn sa bann zoli lexperyans ki abaim inn geyn labitid viv.

Album la inn pare. Nou pe prepar so lansman pou Oktob 2010. Me nou anvi deza fer bann Morisyen, sirtou bann ki travay avek bann zanfan dan bann lekol e gardri, ki asterla zot ena enn bon materyo pou servi pou donn plis sinifikasyon a sa gran fet ki apel Nwel la.

Pa ezite kontakte nou lor 466-4006 pou plis ranseynman.

1 comment:

Filou said...

large...