Monday, 14 December 2009

Fet Fin Dane

Un Cocotier qui penche ...et voila
comment la nature devient le lieu ideal pour les jeux des enfants

Et v'la la saison des fêtes....
Getting into the festive mood,
Lasosyasyon finn selebre so fet fin dane, yer, dan baz L'Atelier du Savoir de Bel Ombre, Ti ena 118 manb, sinpatizan, paran ki finn zwenn pou enn lazourne inoubliab. Parmi ti ena 40 zenn ek bann ankadrer ki ti pe kanpe depi Vandredi le 11. Nou less zot apresye bann ti parfen Abaim dan Bel Ombre, an atandan dime pou ankor lot souvenir.


Ravann ti pe sant enn lakey salere pou nou bann manb

Mersi Bernard ek lekip Fondasyon Bel Ombre pou tou soutyen zot finn akord nou pou fer sa kanpe ek fet la, enn sikse. Mem si nou lwin, nou finn less enn parti nou leker anba pye koko, lor Lilo Sancho, dan karo Kann moulin Bel Ombre...

6 comments:

Sexiiket said...

WAwa...drese drese....paye paye...bonto net...mari siper mari zenial...ouffff byin amize wai do grav grav ayoo....mo pena pou dir kalite fet ti bel bel...nisa andan ladan.....
Hmmm......Abaim Abaim...Alalila...Kotsa:)

sexiikel said...

Fran tou...pa koz menti monn mari apresye senn fet fin dane la wai,....ey zoto zot kone kalite bon nu finn gayne andan ladan...seki pa vini perdi mari mari mari bukou et seki vini sorti laba leker gro ek lakontantman....Ayo abaim to finn fer nu ti leker valse lor ritme nu ti sega Ravann....
Abaim...Abaim alalila...kotsa....

julietta said...

Fet tro tro tro top;.....mari amize lekor kraz net....wai fran pena okenn regre....bkp lazwa lor mo leker....zoli zoli souvenir to finn marke dan nu leker la...Merci Abaim

Anonymous said...

mersi tu saki finn marye pike pu fer sa moman la vinn enn mari zafer, kot nu leker inn mari kontan.
mo pu kontan usi dir enn mersi spesyal nu later kinn met so but pu ki so bann zanfan kapav selebre ansam - zoli soley, zoli letan, zoli gazon, zoli pye koko, ek usi tu so bann zoli zanfan.
kontan net. mersi abaim
theas, kathy ek patrice

Enrico said...

apré ki mone pass enn sémenn rodrigues, mo tenir a
félisite zote pou sa fete la, mone fine bien kontan sa ti
mouvement 100 50, 75 25.
joyeux noël et bonne année

Esthel said...

wi vremem nu ti exra amize mem mo foulir sevill.. mo ti tro tro kontan monn resi vini.. parski se dernye tan depi mo travay mo p rat bouku evenman ek ABAIM e sa mank mwa bouku bouku...
mai bon... kom di KELLY ABAIM ALAILA KOTSA.... EK ABAIM BOUKU SOUVENIR MO ENA E SA POU REST TULTAN GRAVE DAN MO LEKER...
BISOUS
ESTHEL