Tuesday, 15 December 2009

Abaim mo ladrog


Abaim san twa mo kuma sa divin ki pena gu, Abaim san twa mo kuma enn bato kinn perdi bor,
Avek Abaim mp finn touzur aprann Respe,Lonete,Savoir Viv,La drwatir,

Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa
Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa
Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa

Parol profon ki sorti depi dan foin mo leker,
Lwin laba dan enn lemond perdi rempli ar Duser,Boner,Lazwa,Lalimyer,Enn ti lemond mari trankil,


Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa
Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa
Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa


Zordi mo devwal zot tu sa ti vwayaz monn fer asam Abaim,
Si zordi la,mo pa per pu afront lavi,Se akoz twa,Abaim.


Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa
Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa
Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa


Samarel ki Samarel so bann kontour a fer towa gayn vertiz,
Me depi Abaim dan mo lavenn,Dan mo disan,Mo napli per nanye.


Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa
Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa
Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa


Abaim twa mo lamur,Twa mo gid,
Mo sir ki zame to va less mwa dan trou.
Abaim bluz mo lespri,Pli mo grandi,
Abaim pli mo konsom twa,Mo envi twa defwa plis.


Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa
Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa
Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa


Twa,Wi Twa Abaim...
To tusel "Abaim" to finn less zoli zoli tras dan mo lavi.
Depi lontan mo ti pe atann toi,
Atan twa lor lagar lespwar pou met twa dan bis mo leker,Abaim..Ayo,


Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa
Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa
Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa

Zordi Mo viv twa,
To viv mwa,
Ek nu partaz enn zafer mari profon net.


Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa
Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa
Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa


Ki tu tu dimunn ki va lir sa resenti lamour
Sincer,Vre,pir,profon ek veritab ki mo porte pou twa Abaim..Ayo,Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa
Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa
Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa


Ki sa blog la li imortaliz sa bann parol ki mo dedie twa,
Pu ki zot kone kalite nisa ek Bon mo gayne kan mo konsom twa
Abaim...Ayo!!!!


Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa
Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa
Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa

Abaim,Abaim,Abaim enn grup extra
Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa Abaim,
Abaim,Abaim enn grup extra

Abaim,Abaim,Abaim, Alalila...kotsa

Kelly

5 comments:

aureli konn pik sega said...

ahhhhhhh........ zoli parol sorti depi leker.... si zordi nou bann zanfan rampli ar lnspirasyon e motivasyon... c grass a bann gran finn ed nou pou enn bon devlopman e ki finn assiste nou depi nou lafans e ki p ankor assiste nou dan nou ladolesans... nou rekonesans mont direk ver zot........ bizou orelz....

filou said...

sa mem sa...

Anonymous said...

tro zoli sa poem la!!! li direct ek li dekrir parfaitman tou seki nu resenti nu tou sak foi ki nu pose nu lipye dan sa abaim la!! li vivre nu nu vivre li,abaim abaim,abaim alalila,kotsa!!!!de ketty!!!

Anonymous said...

Kan mo ti tann sa dan fet fin dane 2009, lwin laba dan LeSid, leker savire, larm ti koule, seve drese.. kouma enn sel, Kelly finn fer nou tou vibre.. Enn de bann pli gro parmi bann gro lemosyon ki mo finn viv dan ABAIM! par enn zanfan ki mo finn kone kan li ti ena ziss 7an, 10 an desela... Mersi zot tou pou tou seki nou partaze.

kelly said...

Aster la mo check sa ti parol la...Me sete enn plezir partaz sa bann parol vivan ek for avek zot...kontan twa for nu Abaim <3