Tuesday, 9 September 2008

Expérience extraordinaire pour Group Abaim!Dear friends, thousands of apologies for lateness in bringing fresh news.

Lekip finn pass 2 zour dan legliz Cassis - non, nous n’avons pas été dans le midi de La France , mais dans un faubourg de Port Louis - e sa finn fer nou boukou dibyen anfin kapav anfin anrezistre ! Ouf

Du coup nous avons mis 10 morceaux en boite dans ce haut lieu du patrimoine mauricien ! Chapeau aux jeunes qui ont tenu le coup ! Je vous kiffe grave !

Getting Ready:


Recording: Look for the 2nd amazing harmonica player…!

Pause: Each and everyone finds out his/her own way to relax…
Flash Back: Filou rakonte - 30 an de sela li ti anrezistre “krapo Kriye” dan sa mem plas la!

Last Photo Souvenir:
Gro Remersiman a Monper Mongelard ek Lakir Cassis, san bliye Marie-Michelle ki finn ouver laport legliz pou nou aswar aswar e ti Zeness (finn bliye so nom) ki finn ouver twalet !


p.s: A Dimans ti ress ankor 22 dizef pou ponn…. Zordi swar nou pou sey zet ankor 3 ou 4.

3 comments:

sexiikel said...

eh foto la bonne terib selma pabon zot tir moi p met mo sosette tou ayo fran fran la bonne dan la bonne@@
Nu p viv enn zafer mari profon et p gayn mari bon ar sa!!!
Bise a zot tou,mo sir nu pu fer enn taba car ABAIM C ENN GRUP ENN GRUP ORIZINAL ET EXTRA!!

Sexiiket alias Ketty... said...

mo espere ki tu sa travay ki nu'nn fer, ki nu p fer ek ki nu pu fer bann dimunn pu apresye nu performans,ki zot rekonet sa valer nu patrimwann ki abaim ek bann ti-marmit p ofer zot...tro tro bon sa l'experians la ek malgre ki monn deza enregistre mai sak foi li 1 mari bon souvenir ek enn mari la vibe!!Mo pu gard sa a jamai dan mo memwar et gran mersii Abaim ki finn permet nu dekuver sa lemond feerik la!!

bibouille alias ESTHEL:) said...

weeeeeeeeeeee!!!! mo extra kontan nu resi fini avek nu 32 morso, ti enn lexperians extra.. wa fran fran tou. pa kone kuma pu exprim sa lazwa la. mersi a tou dimunn kinn enkuraz nu! ouhh mo mari kontan. esthel