Sunday, 16 December 2012

Karavann - Nwel dan Lavil, Nwel dan Vilaz


Nou ena plezir anons ki Minister Lar ek Lakiltir finn angaz ABAIM pou  partisip dan enn karavann :- 


18 /12 : Trou d'Eau Douce - 17er   Laplaz piblik
19/12 : Grand Gaube -         17er   Laplaz piblik
20/12 :  Bambous -              16er    Laplenn Foutbourl
21/12;  Cite Père Laval -      17er    Laplenn Foutborl
22/12 : Le Morne                13er    Laplaz
                                           19er    Shoprite
Le 23 : Tamarin -                 13er    Laplenn Football   
            Grand-Baie   -         19er   La croisette
Le 24 : Port Louis               11er30 State Bank of Mauritius  - Head Office
            Rose-Belle -           19er    Winners
Ala seki nou ti ekrir an 2010 kan albem Enn Nwel  Larkansiel ti sorti.
"...Avek nou dernie albem, 'Enn nwel larkansyel', nou finn ariv lor nou 8em prodiksion. 
Finn ena ousi enn de single ki nou finn tire.1992: Enn lot sezon -   1994: Enn zour dan enn pei - 1997: Lerla

2000: Enn siek de siek - 2002: 16 ti morso nou lanfans - 2003: Tizan ar so 8 frer

2008: Rekreasion 31 ti parfin nou memwar - 2010: Enn nwel larkansielDepi dan so koumansman, abaim finn touzour inspire par bann eleman ki sorti depi listwar kiltirel nou pei, seki nou apel nou patrimwann. Li kiksoz bien profon parski li lasours nou lavi kouma enn pep, li berso nou lexistans akoz depi laba mem ki transmision finn fer.


Abaim finn akerir enn gran rekonesans dan antie nou pei. Sa finn vinn ankor pli gran avek partisipasion bann zanfan ki depi 1995 finn pran enn plas inportan dan nou lavi atraver nou proze Saturday Care. Ladan mem ki nou finn redekouver potansiel imans kiltir pou devlopman dimounn, zanfan an partikilie. Sa travay la baze lor kreativite, lexpresion e zwe. Li dimann inpe obzervasion, resers e analiz pou konpreansion, laranzman pou aksantie bann ritm e servi bann sonorite instrimantal pou amenn ankor plis larmoni.

Sak fwa nou finn fer enn albem, sa bann eleman la finn bien resorti.Lide pou tir enn albem nwel finn vinn depi demann nou sponsor (SBM) pou fer enn animasion lor sa tem la lane pase. Nou finn konstate ki malerezman, nou pa finn erit enn tradision mizikal nwel bien orizinal e adapte a nou kontex. Li ti inpe difisil pou fer bann interpretasion sante nwel ki koz lanez, manto blan, bolom nwel pou gayn fre kan li sorti deor... Alor nou finn lans noumem enn defi e nou finn koumans enn travay.Nou bann latelie mizikal finn permet nou trouv bann eleman ki ti pou kapav ede gagn bann bon rezilta. 

Dabor, onivo kreasion mem : Pou gard liniver mazik nwel ek bolom nwel, nou finn swazir pou servi larkansiel kouma landrwa kot bolom nwel sorti. Sa pou lizour. 

Deziemman, nou finn evok ti lalimier dan aswar pou rann lanbians la pli reel konpare ar laklos dan bann pei lenor. 

Trwaziemman, nou finn pran kont realite popiler bann zanfan, savedir seki zanfan mazine e dezire pandan lontan par rapor a so realite sosio-ekonomik. Sa ti enn moman for pou nou.

Katriyemman, nou finn revizit bann 'standar iniversel' sante nwel e nou finn fer bann swa ki donn nou posibilite pou fer bann bon tradiksion e adaptasion. Nou finn swazir sante kot ena eleman kouma fer bon e fer move, lexklizion lor baz diferans e kimanyer bolom nwel amenn linklizion, lape ek linosans. Tousala fer dan enn manier kot ena lazwa ek lagete, parfwa bien komin mem.

Senkiemman, nou finn travay boukou lor bann ritm. Sa ti santral dan nou demars. Nu finn mintenir prinsip diversite pou gard nwel enn levennman iniversel.

Siziemman, bann sonorite morisien bien prezan avek kouma nou abitie, itilizasion ann linstriman tradisionel de baz kouma ravann, maravann triyang, lakordeon, mandolinn, lagitar akoukstik, laflit.."
 Pou ki enn maksimem dimounn kapav profit zoli lamizik,  pou ena  promosion lor tou albem ABAIM dan sa bann baz la. 
Nou espere trouv zot lor larout sa karavann la.
Salam,

No comments: