Monday, 29 October 2012

Zoli lanbians pou lansman 30 an laniverser abaim


Zordi le 28 Oktob, finn ena lansman ofisiel bann laktivite pou selebre 30 an nesans abaim. Sa ti enn bien zoli lokazion rankont ant bann manb, sinpatizan, paran e zanfan latelie lamizik nou lorganizasion. Plizir zenerasion mamb abaim finn zwenn pou partaz bann moman for dan listwar sa gran konba ki ti finn koumanse an 1982 e ki pe kontinie avek ankor plis viger zordi.

Li ti enn zoli koinsidans ki sa rasanbleman la finn arive dan zourne mondial langaz kreol. Sa lokazion la finn permet abaim redir so krwayans dan lalit pou foul rekonesans langaz kreol apre ki gouvernman finn aksepte ki li rantre kouma lang opsionel dan primer. Nou finn aprann ousi ki ansam avek Ledikasion pou Travayer, Federation of Preschool Playgroups e Fondation pour l'Enfance Terre de Paix, abaim finn sign enn petision pou dimann gouvernman fer kreol servi kouma mediom pou montre zanfan lir dan lekol.

Dan koumansman, Aurelie finn explike ki ena diferan laktivite ki pe prevwar dan kad sa selebrasion zordi la. Par exanp, gran renovasion nou sant, instalasion enn nouvo fasilite lakouzinn, devwalman enn nouvo logo e lansman enn nouvo websayt.

Bann invite prezan finn ousi gagn lokazion get enn slayd show ki retras bann fe markan dan lavi lasosiasion. Apre sa, finn ena prezantasion nouvo logo par Marousia. Li finn donn boukou detay lor swa sa dizagn lor bann baz filozofik e sa finn bien emosionn tou dimounn.

Bann mamb finn emerveye avek kalite sit web. Li finn lokazion pou ankor enn fwa soulign linportans devlop enn miltilingwism efikas atraver itilizasion lang maternel. Akoz sa ki sit la an version kreol, angle e franse. Lezot karakteristik sit la konsern akse a tou linformasion lor abaim e lor so bann travay e materyel ki li finn prodir, fasilite akse a lamizik an odio e video e posibilite gran interaksion avek boukou dimounn atraver bann lien ek facebook, youtube, twitter, rss, myspace...Kapav aksed sit lor ladres ;

 www.abaim.mu


Kouma dan tou fer abaim, ti en enn zoli konpozant lamizik layv avek bann morso depi bann albem lontan kouma depi albem ki pou sorti biento. Telma zoli, fet pa ti le fini.


No comments: