Thursday, 21 October 2010

Large li dir!


Depi dan so koumansman, abaim finn touzour enspire par bann eleman ki sorti depi listwar kiltirel nou pei, seki nou apel nou patrimwann. Li kiksoz byen profon parski li lasours nou lavi kouma enn pep, li berso nou lexistans akoz depi sa patrimwann la mem ki transmisyon finn fer. Abaim finn akerir enn gran rekonesans dan antye dan nou pei. Sa finn vinn ankor pli gran avek partisipasyon bann zanfan ki depi 1995 finn pran enn plas enportan dan nou lavi atraver nou proze Saturday Care. Ladan mem ki nou finn redekouver potansyel imans kiltir pou devlopman dimounn, zanfan an partikilye. Sa travay la baze lor kreativite, lexpresyon e zwe. Li dimann enpe obzervasyon, resers e analiz pou konpreansyon, laranzman pou aksantye bann ritm e servi bann sonorite enstrimantal pou amenn ankor plis larmoni. Sak fwa nou finn fer enn albem, sa bann eleman la finn byen resorti. Sa fer nou dir ankor enn fwa ki travay abaim li enn travay byen pedagozik.

Lide pou tir enn albem nwel finn vinn depi demann nou sponsor (SBM) pou fer enn animasyon lor sa tem la lane pase. Nou finn konstate ki malerezman, nou pa finn erit enn tradisyon mizikal nwel byen orizinal e adapte a nou kontex. Li ti enpe difisil pou fer bann enterpretasyon sante nwel ki koz lanez, manto blan, bolom nwel pou gayn fre kan li sorti deor... Alor nou finn lans noumem enn defi e nou finn koumans enn travay.

E azordi, nou ena gran plezir prezant

No comments: