Monday, 25 October 2010

Bolom Nwel pe desann lor later

Mersi zot tou ki pe ekrir nou pou dir zot lapresyasyon...

" Leker vreman kontan letan mo get sa travay formidab Abaim pe fer "sans tambour ni trompette" me qui donn nu bann rezon espere ki tu pa finn fini perdi dan Moris malgre ban radmare sektaris ek obskirantis ki pe menas angluti nu avan mem ki nivo losean fer travay la avec resofman klimatik!

Sel zafer mo kapav dir se ki mo solider ek zot ek mo espere ki zot sikse pa vinn zot lapert ek nu lapert usi!

Felisitasyon ek gro bisu
!"

4 comments:

Anonymous said...

Alain e to labarb blan la mari top! mark zis to bisiklet e so gro sak kado! ~ tyeri

Hon said...

Salu a tou bane artis Abaim. Gros Respe pou zot et travail zot p fer. Zot bane album mari bon et gran bravo a zot et continye koum sa mm. Pas zot la mizik et zot text zot fer nou gaigne en e vibrazion xtra. Big up to u all. Big Kiss..

Esthel said...

Coucou Tyeri, to le krwar aster ki mo remark sa;-}
Wi nou donn la vibes mem nou...
Abaim se enn group extra..
Siloya Wahhhhhhhh.

ti orel said...

tro for sa de trwa ti parol la. mici a zot tou ki p ekrir zouli zouli kiksoz pou abaim.nou leker ranpli ar lazwa SILOYAAA WAAAAAAHHHH tieke....