Saturday, 31 October 2009

Sa fer lontan ki nou pa ti finn zwenn kamarad Rosaire Perrine, depi Rodrig … Rodrig kot Group abaim finn deza al fer 2 fwa enn latourne ! .

Premye fwa ti okoumansman nou legzistans.. avek omwin 7 kamarad aveg . La nou ti fer konesans Rodrig e bann dimounn kouma Rozanz André. Dezyem fwa avek omwin enn sinkantenn zanfan ek zot paran… lepok kot Ti Marmit ti pe donn bal. Rodrig ki touzour dan nou panse

Rozer ti parmi bann dimounn ki ti vey lor nou pou sa 2yem vizit la. Zedi, ziska tar nou finn ena enn zoli partaz lor lakiltir e sirtou patrimwann Rodrig. Seki ankor pli zoli, seki nou finn aprann enn sante ki rakont bann bon zafer depi Rodrig…, kouma so zariko, so plantasyon, Ki sann la pa konn kalite zariko rouz ki Rodrig ena.. tro bon sa! Zariko lakrem, avek enn gou partikilye…

Rosaire finn partaz enn zoliiiiiiiiiii sante patrimwann ... rakont lanbyans dan karo kan pe plant zariko. Paret ousi ki lagrikiltir pa enn zafer ki Rodrig ape neglize… Tant mieux!


Soley leve mama,
Lalinn kouse nou ale

O e sa sezon la

Ramass to bajou semez
Ramass to bajou
Ramass to bajou semez
Mo na pa per twa

Mo na pa per twa semez
Mo na pa per twa
Mo na pa per twa semez
Mo per to bote

Nou zwenn Rosaire.. e konpliman tou bann kam depi Rodrig. Kitfwa nou vinn fer enn letour lane prosenn....

No comments: