Wednesday, 21 October 2009

2yem Zour Hearing ti ranpli ar lemosyon

Nou ena plezir reprodwir de-trwa zoli moman parmi bann gran moman:

* Rama Poonoosamy , editer liv tri-ling – direkter lazans Immedia – ex Minis laKiltir dir:
“finn ena boukou ipokrizi lor lang maternel par bann gran parti politik..”

RP rakont enn konversasyon ant enn profeser lekol loret ek enn so koleg dan staff room:
Koleg: “ Pa kapav koz serye dan langaz Kreol ”
Nikhil : Be to le dir ki pandan 28 an, sak fwa mo mama finn ouver so labous ar mwa, li ti pe badine?

* Rada Kistnasamy, mamb Ledikasyon Pou Travayer rakont debi LPT:
“ Nou pran konsyans mank materyel an Kreol e nou fer demars pou koumans pibliye. Malerezman linprimri pale inprime. Lerla mem nou koumans rant dan travay linpresyon.”

Sutthyudeo Tengur, prezidan GHTU) :
“ private radios have never broadcast a single programme in bhojpuri” “ languages …should not be associated with religions or communities”

*Patrick Ramdhony, profeser primer retrete: “ pa servi kreol dan lekol fer paarti enn stratezi pou reprodir system klas sosyal dan sosyete. Mo finn konpran ki sa li pa natirel, li programe” …”dan census, mo mama ti dir nou koz franse lakaz. Me zame mo finnkoz franse lakaz”

* Dev Virasawmy, profeser, lingwist e ekrivin:
Li finn koz bann kriter pa serye Moris servi pou definir si enn dimounn literate: siyn so nom e finn deza al lekol. Li finn koz lor basic literacy, functional literacy e advanced literacy. Dapre li, plis ki 50% dimounn na pa literate dan Moris. Li finn dir ki enn tigit dimounn mem ki pe benefisye system lekol e pe defann li.

* Tove Skutnabb-kangas, mamb ziri dir ena 4 kimanyer definir lang maternel:
1. the language you learn first
2. the language with which you identify
3. the language you know best
4. the language you use most
Lerla li dir ki 2 dernye definisyon la napa respekte drwa imin.

* Mr Choychoo, polisye retrete:
A top personality says he cannot read Kreol… At an International Writers’ Conference, a Mauritian writer says he cannot read kreol… then can somebody explain to me why in some 40 years of career as a policeman, I have never, ever encountered a magistrate being perplex at the statements being read and deposed in Court, 90% of them being in Kreol!”

* Pli zenn temwin, enn tifi 10 zan, ti donn enn temwayaz sokan!
Li finn rakonte ki letan li ti dan 4yem, lane pase Miss ti met enn system akot sak fwa may enn zanfan pe koz Kreol dan klas ouswa andeor klass, li bizin pey enn lamann Rs 1.00 ! An plis, Miss met zanfan veye pou raport zanfan ki koz Kreol.

* Pushpah Lallah finn temwayn lor ka konstitisyonel ki Federasyon Playgroups ti mete kont Gouvernman. Sa ti fors gouvernman pou pran langazman pou pran an konsiderasyon lang maternel dan preparasyon curriculum guideline pou Pre-skoler.

* Souresh Ramsewok, enn paran ki ti temwayn so partisipasyon dan kess FPSP:
‘ Gras a bhojpuri e Kreol, mo zanfan inn ariv dan Form VI zordi…. Mo pare pou al ankor lakour zordi.”

* Profesor Phillipson – Chairperson:
“Wonderful to have an example of parent power!”

* Gilbert Ducasse, profeser primer:
“ Pa donn valer ki bizin a langaz maternel.. enn krim ki pe fer kont zanfan – ledikasyon vinn enn fardo.”

Marie Claude Jolicoeur, depi Rodrig:
“ Depi tibilo mo pa ti gayn drwa koz Kreol. Mem pou al twalet mo bizin koz an Franse. Byin souvan mo retourn lakaz mouye… akoz mo pa ti konn dimann sa an Franse. ”
“ Kouma pou partisipe kan ou gayn boufone ?” Profeser dir : “Ena dile patat inn kol ou lalang… To zis bizin al plant patat …”

Ally Hossenboccus, profeser Prevoc:
“Pli gran reisit, se fer zanfan interese, kontan. Kan ena klas Kreol, zanfan kontan. Sa ena enn bon linflians lor lezot klas.”

Lindsay Dhookit, lektyurer Liniversite Moris:
‘ Zot servi Kreol dan Kanpayn electoral, lerla li vinn lingua-non-grata.”

Linley Couronne, Amnesty Internasyonal:
“CPE vyol drwa zanfan, amenn zot ver lesklizyon.’

No comments: