Wednesday, 5 August 2009

Lakot

Fer lakot - enn Dimans - an iver - traze - Less - Nor-Less - Nor Lwes.... zoli program pou Group ABAIM. Lazourne ti byin ranpli... Depi Beau Bassin, direksyon Less - Providence, Moka, Camp de Masque....

Depar Beau Bassin 8er 30... euh... Anfin ti pou egzakteman si Kristel pa ti fer atann li 10 minit! Pa tro grav. Parkont,lanbyans ti egzak lor rande-vou.



1ye letap. Belle Mare.. Nou ape fin... Malerezman letan kouver... gro labriz.. Pa pou kapav dekouver deksi dan sa landrwa la. Bay Bay Belle Mare..

2yem letap ... chek Bras D'eau.... enn ti baz ki laplipar dant nou dekouver pou 1ye fwa. Manifik !

Alain pe donn benediksyon oubyen pe dress sapo kelly ki labriz pe anvole ? Ayo, ti pe fer xtra fre dan Les e Kelly ti pe gayn lagrip!

Gro Siklonn mo dir ou... dan Poste Lafayette - mank enn tigit nou anvole.


Presk ' 1er!Erezman letan ti pli korek dan Grand Gaube... Vant ti pe gronye... ler pou nana! Chek Zak pe dekat so salmi poul.

Tou bann zeness pa finn kapav reziste al relax dan sa kiosk dan Grand Gaube la. kestyon fer enn bon ti dizestyon... e rakont inpe bann dernye nyuz!

Devine... Devine... zwe tina oubyen lakrwa oubyen desin ?

Aaaaa! Zoli filao dan Anse-la Raie !

Anfin! kapav aster la rant dan dilo... baz Choisy... foto inpe som... sori. Me ti ena zoli soley mem 4er tanto.

Deretour lor baz, ver 5er30,xtra lazourne... zoli lafatig e lekor gro ek lakontantman.

Ena inpe video... chek nou plitar!

1 comment:

Filou said...

zoli voyaz...Marou la prosenn fwa mo vini mo pou montre twa ki manier eklersi bann foto in pe somb... Biz tou bann abaim