Monday, 9 March 2009

Z... + 2

Bann lemosyon tro for... pa kapav koze... pa kapav ekrir...pa kapav panse...Bann zimaz dan MGI.... pe defile...pe fer toupi...ankor vivan... dan nou lizye..
Bann son... rezone... avek laklos ReKreasyon.
Pwanye lame.... Gro Ba.... lekor sere... zoli parol.... regar dife... larm dan lizye... Nou ankor pe frisone ... 2 zour apre...

Réactions:

" Je te félicite pour samedi ce fut un spectacle merveilleux entouré de jeunes ambitieux, dynamiques, joyeux ...
Je te souhaite encore beaucoup de succès pour l'avenir. Deborah"

" Pou tou plezir ek lazwa kinn swiv tou sa zefor-la, nou dir zot "mersi" ek nou pe partaz boukou cd otour nou! Ravi"

" Byin repoze, apre sa gran sikse yer-la ? Mo anvi selma dir zot "mersi" pou zot kontribisyon dan patrimwann kiltirel nou pei. Bravo. Steves B"

" Congratulations to the team. Long Life to you. Bisou. Anonymous"

" Get enn spektak koumsa sa mari rar pou enn dimounn lakanpayn ki mo ete. Mo dir zot Mersi e spesyal felisitasyon a Tizan. Sunil"

"hello!ene gran mersi pou sa spektak la! banne toton , matante, kamarad fine mari appresier. bravo a tou lekip abaim ek volontaires! a+ Laval"


Kontinye avoy nou zot komanter. Pli tar, nou rezwenn pou bann foto.

1 comment:

bruno said...

sa enn bon kozer!
tou zenfan c bann genius! a nou donn zot platform pu zot epanoui et grandi.
Bravo et bonne continuation
SBM la pu soutenir zot