Tuesday, 20 January 2009

Le Prochain Président des Etats-Unis

Barack Obama pou pret serman kouma Prezidan dan de-trwa lerdtan e partou nou pe tann plis bann refleksyon etnik par rapor a so kouler e viktwar ki sa reprezante pou bann dimounn ki swadizan dan mem kategori… Enormeman lespwar pe flote dan ler ki li pou kapav sanz kitsoz pou dimounn lor sa baz-la.

Byin tigit dimounn pe koz ki so viktar li inkarn enn nouvo manyer panse lor :

• bann valer inportan ki ti finn perdi.
• enn program politik ki mett bann priorite ki normalman lamerik pa ti pe pran kont kouma, travay lor kal resofman boul later ek protez lanatir, fermtir Guantanamo, aret lager dan l’Irak..


Obama li avantou enn imin. E si li pou kapav amenn veritab sanzman, li pou fer li antan ki enn imin ki krwar dan seki limem e mazorite dimounn panse.
Nou bizin fer atansyon pou pa tom dan pyez klasifye ek kategoriz dimounn par zot kouler lapo e non par seki zot reprezante…

Felisitasyon Misye Obama e nou espere ou tini ot tou lespwar ki lemond antye pe mett dan ou laksyon fitir.

No comments: