Wednesday, 20 August 2008

Nou Patrimwann Vivan
Konsyan ki nou ena enn Patrimwann vivan e ki bizin partaz sa risess la.Lidantite dimounn ek lidantite enn nasyon pa konstrir zis a traver bann moniman istorik oubyen bann sit.
Me osi atraver seki l'Unesco appel Patrimwann vivan oubyen Leritaz Imateryel.
Sa leritaz la inklir ant-ot:
Tradisyon ek Expresyon oral
Konesans lanatir ek liniver
Savwar-fer dan domenn lartizana

Koumsamem nou langaz maternel,
nou zistwar,
nou lamizik, nou ladans
ek lezot form lar,
nou koutim ek rit
ansom, tou seki nou transmet depi enn zenerasyon a enn lot,
san forse,
parfwa san mem reflesi, natirelman,
samem ki refle nou lespri, nou tradisyon, nou risess.

An mem-tan sa la risess-la li byen frazil...
boukou pli a risk ki leritaz materyel.
Nou ena pou sovgard li.

Gro travay ki Grup Abaim pe fer depi inpe... boukou letan !

Partaze...


Gro Mersi a Steve Dubois pou foto
an prezans so lot kamarad fotograf Jerry Layduhur.

No comments: