Monday, 17 March 2008

40 an napa 40 zour.

12 mars 1968...

nou pei nou pei
40 an apre
ki nou kapav dir?

ABAIM finn convye so bann mam ek sinpatizan
pou enn moman partaz ek refleksion otour tem
lindepandans.

Moman for sa sware la ti lektir enn poem kolektif "40 an napa 40 zour".

Byinsir pou enn pei, 40 an se enn zenn laz, kuma nou nouvo prezidan finn dir, me nou trouve ki an 40 banane ena boukou zafer ki pe fer nou rekile.

Lepep Moris, lasosiete sivil bizin mobilize pou fer tann so lavwa...
40 an napa 40 zour


Dimounn lontan asize koze

Anfin zot dir
Langaz pa kler
Li invant parol chombo enn son
Sizonn sega li pe nomm so nomn
Ayo 40 an napa 40 zour

Depi laz zero ziska santner
Anfin mo dir
Tann mo leker
Ziska isi ziska laba
Pou ti bout letan lor sa later
Abe 40 an napa 40 zour


Dan enn tourbiyon idantiter
Anfin zot dir
Ki zot prefer
Salad fezer konpot maler
Kifer pe dimann mwa swazir
Les mwa serse les mwa trouv kler
Koz 40 an napa 40 zour

Dan linz travayer loder laswer

Anfin mo dir

Donn maloker
Travay lasenn ranplasan lasenn
Patron fwete Disan revolte
Pran Mazanbron rasinn kaspyant
Pou dime nou kontiyn rezistans
Aba ! 40 an napa 40 zour

Azordi anba nouvo lesyel
Anfin nou dir
Ki nou bann zen
Get lavenir san per freyer
Parski sa mem bato nou listwar
Pe amenn zot tou dan bon fitir
Vre 40 an napa 40 zour
ABAIM.

Big thanks to Paul Lan for photos!

1 comment:

Anonymous said...

40 an na pa 40 zur... bi1 dir kum samem nu ti rev sa rev la........ mé pli letan passe LAVI SANZE mo nepli kone ki kote pu rode!!!!!!! MUAHHHHHHHH