Wednesday, 17 October 2007

Parski nou refiz la mizer

Lespas enn lazourne, boukou dimounn zordi pou dekouver ki ete vre lamizer...
Ena dimounn dan Moris ki pe viv avek zis Rs 32/par zour - enn sityasyon povrete extrem ... difisil pou mem imazine... Lespas enn lazourne...temwayaz dan radyo, foto dan lagazet, diskour 4 kote dan pei ...

Dan Moris, komite 17 Oktob, ki regroup diferan lorganizasyon parmi ATD Quart Monde, ABAIM, pe zwenn lor laplas Porlwi waterfront- lor peron Drwa Imin - pou komemor sa lazourne la.
20 banane depi ki toule 17 Oktob bann dimounn, adilt et zanfan, ris ek pov, dimounn lor antye boul later - zwenn pou dir NON a la mizer. Abaim pe zwenn so lavwa dan sa rasanbleman la. Nou pe ousi donn enn konser ansam avek lezot group depi inpe partou dan Moris.
Nou pe zwenn ansam avek bann selebran partou dan lemond - sirtou avek bann milye dimounn ki pou lor Trocadero -Lafrans, kot tou bann delege diferan parti lemond pe asiste sa selebrasyon.
Ena ousi bann morisyen parmi - Marie Ange Fanchon - Ricarl Pierre Louis ek Alain Muneean. An se moman mem Alain pe partisip dan enn latab Ronn dan la mairie Paris avek plizir lezot partisipan depi diferan pei.
Nou laksyon Moris pe ousi reperkite azordi dan Paris - Travay ki bann zenn e mizisyin Abaim finn fer lor "Strophes a la gloire du Quart Monde" - ki zot finn met an koregrafi ek lamizik pu pase lor gran lekran lor Trocadero.
A Moris, zot pou kapav get sa - live & Direk dan PorLwi, taler.

Extre strof: Par Milyon
Par Milyon...
zom, fam, zanfan
inn mor defin
inn mor dan lamizer

Nou zot eritye
Pa zot lamor ki nou selebre

Lor peron laliberte
Lor peron drwa imin

Pa zot lamor ki nou selebre
Zot ti vivan
Nou selebre zot lavi.!!

...

No comments: