Tuesday, 30 October 2007

Dan douser tanto, de trwa ti mo --- avan marenwar

Dimans 28 Oktob.

Mo ti ena enn rande vou 1er tanto dan Sant Abaim pu donn koudme drese partou avek lezot kamarad avan enn lafet koumanse 3er ! Ayo… mo an retar - revey pe montre deza 1er15. Degaze .. Deor letan siper, pa tro so, pa tro fre. Mo pe panse :Pu extra zoli sa , pu zwenn kamarad, sinpatizan, bann mamb, nouvo dimunn kitfwa, pu ekout mesaz bann lezot lorganizasyon ki ena leksperyans lor sa size la, pou sirman dekouver nouvo zafer – Anfin, pu pass enn zoli moman otour selebrasyon nou Lang.
… 3er … Mmmm . Lasal ankor vid… kot zot. Aaahhhhh ! Ala bann premye invite pe debarke …. Fer leker zwaye… Bann poet e defanser langaz kreol Georges Legallant, Alain Fanchon….. Enn ti zi, dimann nouvel. Ala bann kamarad LPT, ATD Quart monde… 3er15 lasal preske ranpli… Nou kapav large… Atann enn kou… ala vann bann atlet ABAIM - mal-vwayan e non-vwayan, ki ti al partisip dan enn konpetisyon rantre… donn zot enn koudme rantre… Ena Sadien ki absoliman anvi montre mwa so meday… Top sa… taler dan brek nou pou koze.

A la fason ABAIM, enn ti sante patrimwann pou resof leker e pu demar 3erdtan selebrasyon NON-STOP nou lang. Ala ti zoli saPartisipan reflesi ansam lor nou lang.

Poezi avek Michel Ducasse - enn zoli tradiksyon enn poem Charles Baudelaire - Lindsay Dhookit fer flot ti bato papye Alain Fanchon e Georges Legallant pe rev laliberte. Ti ena usi vizyonaz fim depi dernye Cameleon Productions – « Les accords de Bella » avec Goparlen Chellapermal ki finn explik ti dan tou zot dokimanter zot les dimounn koz zot dan zot langaz maternel - parski ladan mem ki zot exprim zot pli byin.

Lindsay Dhookit - ekrivin e realizater byin interese e poz kestyon a Goparlen lor fim.

Slam avek Sohan Lalldharry – rakont nou lor Santiman - Sesyon lor rekeyir bann proverb e partaz konesans... Daniella, Estelle, Roody, lazeness , ki fer nou fyerte kan zot zongle avek bann mo…

Moman refleksyon – pran konsyans ki sa zourne la pe selebre depi 25 an dan Moris – Laz ABAIM !!! ki li ankor an danze si pa ofisyaliz li, ki ena malerezman dimunn ki anvi fer li vinn enn fet ek enn size sekter !
Rada Kistnasamy depi Ledikasyon Pu Travayer - kamarad, ena ankor inpe lalit divan nou…

Moman kreasyon – seans travay an pliner pou trouv tou kalite proverb ki montre larises nou langaz – Ou konn sa bann la ?
Zot ti konn sann la : Ti koson riy nene so mama ; Apre lapli, ...


Moman aprann…..
Moman realiz bote nou langaz, fason ki li inir nou, ki li anvlop nou

Moman re-dekouver bann sante plin ek poezi ki Abaim finn fer … Lafime, Sanzman Sezon.. Pret mwa to lesel Mersi Michel pouti parol lankourazman ki nou finn byin apresye.

Moman partaz… kan bann zanfan ATD remet zanfan ABAIM enn ti temwayaz pou lazourne ki finn pase ansam lor peron Porlwi le 17 Oktob..

Deor pe deza fer nwar… Fet la sipoze fini 6er e personn pa le bouze.
6er30- Ler pou dir Orevwar akoz ena dimounn sorti lwin – avek boukou regret e lespwar pou rezwenn dan sa mem lanbyans la biento.

Nou a zwenn.

No comments: