Tuesday, 24 August 2010

Abaim (re)prezant "Tizan ar so 8 frer"

"seki pa konn mwa, limem manter, momem Tizan, tifrer Granzan.."
ekout byen aster la,... tansyon ou gayn tit manter !

enn doub albem - 10 morso e 4 zistwar

sou kopirayt ABAIM ek Patrimwann Moris.
prezante an 2 versyon: sinp e avek liv -

ilistrasyon Laval Ng - Aztlan, grafis toolBox.
Apre ki "16 ti morso nou lanfans" finn gayn 2 rekonpans - Prime Minister's Unity Award e 1ye MASA awards,
"Tizan ar so 8 frer' pran nesans an 2003
e li gayn enn Award of Excellence dan kategori

audio/visual packaging - "Communication & Arts" .

No. 4 lor albem la - Zing Zing

Zing zing mo kouzinn
Zing zing mo kouzinn
Zing zing mo kouzinn
Zing zing


Vyun vyun mo kouzin
Vyun vyun mo kouzin
Vyun vyun mo kouzin
Vyun vyun

Enn bomatin
Mo rant dan mo zardin
Mo trouv enn ti martin
Lor mo plan pye ditin

Mo kass enn ti rotin
Mo pass dankwin dankwin
Mo tay deryer martin
Ki ti pe bek bek ditin

Vwala mo p'ti martin
Va gout mo ti rotin
mo ris mo 'ti rotin
Mo pik dan so tonkin

Vwala mo p'ti martin
Va gout so ti rotin
Li ris so p'ti rotin
Li pik dan so tonkin

Alalila! Antye Moris pe koz sa sante la zordi, akoz ena sa mo "tonkin"- la , ki finn fer enn dimounn perdi so plas travay ! Zot kapav ekout li lor sa ladres la :

http://www.myspace.com/grupabaim/

Enjoy!

5 comments:

al said...

Sa lepizod la demontre a ki pwen bann servis ki nou bann zanfan pe ganye dan lekol ranpli ar prezize, sirtou dan so natir "petty" ek ti bourzwa. Li demontre ousi konplo konsyan ou enkonsyan ki an operasyon pou detrir seki nou ena de pli profon dan nou, savedir nou langaz atraver enn sort "epuration". Li pa zis enn zafer ki konsern enn mo sa. Li konsern enn langaz. Antouka, fode pa res trankil kan ena sa kalite latak la. bizen kontinye debat sa kestyon la. al.

Anonymous said...

bé mo esperer ki zot ava vane ene tas cd dicou!!!

béz sa, pas capave meme koz tonquin ene martin dan sa pays la! martin va!!!!

ti aurel.... hahahaha♪♪♪♪ said...

alalila,akoz ti deryer martin... enn ta potin p deroule...lolllllll hahahahaaaaaa... sa montre ou ki kalite aryer pasnse dimoun ena ..bez sa... nou ti sipoze pe evolye,ouver,pena okenn tabou lor bann size ki konsern nou lekor.Sa partaz la bizin komanse depi tiptip,Mwa mo rapel kan mo ti ankor tipti kan mo fini kk mo mama dir mwa (tonn byin lav to tonkin la???lolll so funnnnny... be kiena pou araze ladan....????lolllllll)tiouuuuuu ki pou fer pov ti martin.;-)

Esthel said...

Hey letan bann dimounn pe telefon mwa pe dir mwa ki pe koz sante ABAIM dan Radyo..Mo pe trakase me letan mo tann sante Zing Zing, ki serten dimounn pe trouv Tonkin Martin vulgir mo dir ou fran mo bizen Rye hahahaha.. Mo dir get sa bann gran dimounn ki ena aryer panse la,nou bann zenn ek bann zanfan mem bann gran dimounn hein....se pli meyer mot ki nou kapav servi pou exprim nou dan lang kreol lor sa size la!
Kouma mo tann dir Mot tonkin ti pe perdi,ABAIM finn resisit li...:-)hihi

Anonymous said...

Beneficial info and excellent design you got here! I want to thank you for sharing your ideas and putting the time into the stuff you publish! Great work!

cheap nolvadex