Tuesday, 24 June 2008

Fet Lamizik

Lamizik enn mwayen pou valoriz nou patrimwann...

Sa dat la, pa kapav les sa pase san fer kitsoz. Abaim finn trouv sa zoli tem la pou selebre kouma bizin fet lamizik.

Mamb, zanfan, paran, sinpatizan ti zwenn samdi 21 Zin dan sant pou sa gran moman partaz ek refleksion lor ki manyer nou kapav valoriz nou patrimwann atraver la mizik.

Apre enn de zoli sante "patrimwann", nou finn interoz bann zanfan lor definision "sante patrimwann". Alor, enn sante patrimwann se enn sante ki finn travers bann lane san vinn vye o kontrer sante la finn anrisi letan li pas bann letan ek lane. Personn pa pou kapav dir ki sa sante la pou li. Anfet enn sante patrimwann li pou tou sitwayen Moris.

Kan nou koz patrimwann, nou bizin ousi koz linstriman lamizik. Dan Moris nou ena ravann, maravann, katya katya, triyang, banjo, akordeon...ek enn ta ankor.

Latelye lamizik finn fer dekouver bann nouvo morso ki li pe travay...

Ala enn detrwa parol:

"Karam daroude damadwa
dalpita mangela
Aur mama aur papa
Aur agwa kelele
Mama aur papa
Aur agwa kelele"

Kan nou koz patrimwann, nou bizin pa bliye ki bann sante bhojpuri fer ousi parti nou patrimwann mizikal, samem ki fer rises nou pei.

Mersi Marie Ange, Juliette ek Linda ki pa rann latas ek asir zot ki sak fwa nou gayn bon ti manze dan bann fet!!!

No comments: